Магистърска програма “Регионален мениджмънт”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по администрация и управление 
Форма на обучение: Задочна

 

Профил на специалността:
Магистърската програма „Регионален мениджмънт“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на експерти и специалисти, които да придобият знания, умения и компетентност за управление на регионалното развитие и териториалните структури на бизнеса. Специалността е релевантната към регионално развитие; регионален маркетинг; иновативен подход в развитието и управлението на градовете, както и възможностите за тяхното надграждане и мултиплициране и в други региони.

Завършилите обучението по магистърската програма "Регионален мениджмънт" могат да се реализират в сферата на управлението на областни и общински администрации (регионални отдели и звена свързани с интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.), неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски организации и др.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.6. Право обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с държавен изпит. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност “Регионален мениджмънт” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Такса за обучението: 1230 лв. на семестър за едногодишна магистърска програма. Таксата може да бъде платена на две вноски по 655 лв. по време на всеки семестър. Плащането става онлайн или по банков път.

 

За контакти:
проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg

 

Учебен план и учебни програми

Платформа за електронно обучение

Онлайн кандидатстване