Магистърска програма “Съдебни икономически експертизи“

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика 
Форма на обучение: Задочна

 

Профил на специалността:

В магистърската програма по специалност „Съдебни икономически експертизи“ студентите усвояват знания и умения, които им дават възможност да изпълняват сложни и специфични функции като: събиране и анализиране на информация от финансова, счетоводна, данъчна, застрахователна документация; изработване на съдебни икономически експертизи; разкриване на застрахователни измами; оценяване на инвестиционни проекти; разкриване на компютърни престъпления и др. С придобитите знания и умения завършилите магистърската програма могат да заемат позиции като експерти към: съдебната система, прокуратурата, дознанието, следствието, застрахователни компании, Институтите по криминалистика, ДАНС, ГДБОП, МВР и др.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.  

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност “Съдебни икономически експертизи” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

За контакти:

проф. д-р Мария Нейчева
тел. 0898 614738
marian@bfu.bg

 

 Учебен план и учебни програми