Магистърска програма „Управление на човешките ресурси и организационна психология“

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по бизнес администрация
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалността „Управление на човешките ресурси и организационна психология“ цели да изгражда интердисциплинарни компетенции чрез комбиниране на иновативни методи и инструменти за управление на човешките ресурси с психологическите подходи за ефективно, ефикасно и етично решаване на проблемите и предизвикателствата в организацията на труда и психологията на персонала. Програмата има универсален характер, поради спецификата на човешкия ресурс в различните по тип организации.

С придобитите знания и умения завършилите магистърската програма могат да заемат позиции като: функционални и линейни специалисти по управление на човешките ресурси в бизнес организации и публични институции; консултанти по управление на човешките ресурси и организационна психология; съветници и експерти към висшия мениджмънт; експерти в контролни органи; специалисти в рекрутмънт компании.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.2 Психология, 3.4. Социални дейности, 3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Управление на човешките ресурси и организационна психология“ е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми