Магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: мениджър в сферата на недвижимите имоти  
Форма на обучение: задочно, дистанционно

 

Профил на специалността:

Магистърската програма „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” осигурява формирането на знания за спецификата на приложението на управленските методи в бизнеса с недвижими имоти; за функциите и ролите на пропърти мениджърите; за най-често срещаните видове сделки с вещи (договорите за дарение, продажба, замяна, за издръжка и гледане и наем); за особеностите на маркетинга и брандинга на продукта „недвижима собственост“ и на услугите свързани с управлението й; за поведението на факторите, влияещи върху ценообразуването, стратегическото планиране на цените и ефективното прилагане на ценови тактики в бизнеса с недвижими имоти.

Завършилите обучението по магистърската програма "Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт" могат да се реализират като мениджъри или функционални специалисти както в компании, предлагащи пропърти мениджмънт решения и услуги, така и в организации и институции, където да отговарят за управлението на недвижимите имоти и процесите в тях (инвестиционно-строителни организации, агенции за недвижими имоти, отдели за управление на собствеността в структурите на публичната администрация, пропърти компании и в техните регионални и национални структури).

Практиката на студентите по време на обучението е в партньорство с ЕРА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – част от голямото семейство на ERA Real Estate, една от водещите световни франчайз мрежи за предоставяне на услуги при продажба, отдаване под наем и финансиране покупката на жилищни имоти, с 50 години глобално присъствие и 15 години местен опит.

 

Обучение:
За завършили бакалавърски или магистърски програми на специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с държавен изпит. За завършили специалности от други професионални направления е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

 

Прием:

Приемът в магистърската програма по специалност “Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

Такси: за кандидатстване и записване (вкл. всички съпътстващи документи) - 65 лв.; за обучение - 950 лв. на семестър. Таксата може да бъде платена на две вноски по 515 лв. Такса за явяване на държавен изпит - 300 лв.

 

За контакти:

проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg

 

Учебен план и учебни програми

Платформа за електронно обучение

Онлайн кандидатстване