Магистърска програма „Маркетинг”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика 
Форма на обучение: задочно, дистанционно

 

Профил на специалността:
В магистърската програма по специалност „Маркетинг” обучението е насочено в два аспекта: концентриране върху конкретни предметни области на маркетинга като индустриалния маркетинг и маркетинга на потребителски стоки; овладяване на web технологиите в маркетинга и усвояване на мениджърски техники и методи за анализ. Завършилите магистърска степен по „Маркетинг” могат да намерят по-висока степен на реализация като: управляващи маркетинговите отдели и отделите по пласмент на всякакви видове търговски дружества; маркетинг-мениджъри; ръководители на отдели „Лични продажби” на всякакви фирми; регионални мениджъри по продажбите на големи международни компании на българския пазар; мениджъри “Ключови клиенти” (акаунт мениджъри); мениджъри “Връзки с клиентите”; търговски директори и членове на екипа на висшето ръководство на български, смесени и чуждестранни дружества; консултанти в областта на маркетинга и продажбите. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Маркетинг” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми