Магистърска програма „Международни икономически отношения”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика 
Форма на обучение: задочно, дистанционно 

 

Профил на специалността:
Обучението в магистърската програма по специалността „Международни икономически отношения” формира компетенции, свързани с ръководството на дейности в сферата на международните икономически отношения. Поставен е акцент върху оперативната външноикономическа дейност, външнотърговските сделки и операции, международните стандарти в управлението на бизнеса, функционирането на транснационалните и мултинационалните корпорации и международните икономически организации, както и върху финансовите стратегии на Европейския съюз и управлението на международни проекти. Завършилите магистърска степен по специалността „Международни икономически отношения” могат да намерят реализация като ръководители на отдели или експерти в структурите на експортно и импортно ориентираните фирми и международните корпорации и банки, в туристическите фирми, във външнотърговските кантори, както и в публичните институции, свързани с външноикономическата дейност. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 3.3. Политически науки, 3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Международни икономически отношения” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми