Магистърска програма „Счетоводство и контрол”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика 
Форма на обучение: задочно, дистанционно

 

Профил на специалността:
В магистърската програма по специалност „Счетоводство и контрол” студентите получават фундаментални знания и умения по методологията и организацията на счетоводството, проектирането на системи за финансовото и за управленското счетоводство, системи за диагностика, ранно предупреждение и минимизиране на оперативния и на финансовия риск, придобиват способности по прилагането на счетоводните стандарти, а също и по одиторските стандарти и текущото данъчно законодателство. Обучението е фокусирано също и върху спецификата на счетоводната работа в различни специфични предметни и отраслови области като организацията на счетоводството в застрахователните и осигурителни дружества, селското стопанство, транспорта, строителството.  Завършилите магистърска степен по специалността „Счетоводство и контрол” могат успешно да се реализират като: главни счетоводители; финансови мениджъри; търговски и икономически директори; преподаватели във висши училища; научни работници; одитори; данъчни, кредитни и инвестиционни консултанти; ръководители на данъчно-административни и бюджетно-разпоредителни служби и други. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Счетоводство и контрол” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

За контакти:

проф. д-р Мария Нейчева
тел. 0898 614738
marian@bfu.bg

 

 Учебен план и учебни програми