Магистърска програма „Бизнес информационни технологии”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по бизнес информационни технологии
Форма на обучение: Задочна, Дистанционна

 

Профил на специалността:
Завършилите магистърска степен на обучение по специалност „Бизнес информационни технологии” могат да работят като специалисти в бизнес центрове и фронт-офиси, да администрират и работят с информационни системи и технологии в центрове за електронен бизнес, центрове по бедствия и аварии и различни кол-центрове. Тази специалност дава базови знания и развива умения у студентите да извършват приложна и развойна дейност в областта на информационните технологии, административно-управленска дейност на средни и големи фирми, изготвяне на модели за оптимизация и управление на бизнес процеси. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.13. Общо инженерство, 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Бизнес информационни технологии” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

Свали брошура

 

 Учебен план и учебни програми