Магистърска програма „Информационна сигурност”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по информатика
Форма на обучение: Задочна

 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалност „Информационна сигурност” осигурява на завършващите специалисти базови теоретични знания в актуалните проблеми на информационната сигурност, както и практически умения за тяхното решаване. Като отчита съвременните тенденции в тази област, тя надгражда базовите знания на студентите в областта на приложния и системния софтуер, на системните и мрежовите технологии, както и проектирането и разработването на локални и разпределени системи, работещи в Интранет и Интернет среда. Част от курсовете в програмата покриват ниво 1 и 2 на мрежовата академия CISCO и осигуряват на студентите полезни практически умения. Завършилите магистърската програма “Информационна сигурност” ще могат да заемат длъжности на анализатори, проектанти, консултанти и служители по сигурността в публични и в частни организации. Те ще имат солидна подготовка за научноизследователска работа и докторантура по тематика в областта на информационната сигурност, както и за преподавателска дейност. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и 5.3. Комуникационна и компютърна техника обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа, а за завършилите друго направление на висшето образование обучението е 4 семестъра (две години) и завършва с дипломна работа.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Информационна сигурност” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

Свали брошура

 

 Учебен план и учебни програми