Интегрирани компютърни системи и комплекси

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: магистър инженер
Форма на обучение: редовно, задочно ​

 

Профил на специалността:

Завършилите магистърска степен по специалност ”Интегрирани компютърни системи и комплекси” могат да се реализират като ръководни специалисти в инженерингови дейности във фирми, разработващи и внедряващи компютърни системи, комплекси и мрежи; да извършват консултантска и експертна дейност за изграждането и използването на компютърни и комуникационни системи в различни области на инженерната практика, фирменото управление, държавната и местната администрация, като организатори и ръководители на различни звена, изискващи техническа подготовка. Те могат да се реализират като специалисти в областта на теорията на развитието и приложението на съвременните компютърни технологии, да продължат с участието си в научни изследвания и да практикуват преподавателска дейност, както и да продължат образованието си в по-високата образователна и научна степен „Доктор“.

 

Обучение: 

За завършили специалности от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.1. Машинно инженерство и 5.13. Общо инженерство и др., обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили степен "Бакалавър" по специалности от други професионални направления, както и за завършилите степен "Професионален бакалавър", е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

 

Прием: Приемът в магистърската програма по специалност ”Интегрирани компютърни системи и комплекси” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми