Изкуствен интелект и роботика - магистърска програма

Основно звено: Център по информатика и технически науки

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: магистър-информатик
Форма на обучение: редовно, задочно

Какво е интелигентно поведение? Как могат роботите да комуникират помежду си? Едно от предизвикателствата в компютрите е да накарат компютрите да демонстрират интелигентно поведение, така че да могат да решават нови проблеми или да се справят с неизвестното. 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалност „Изкуствен интелект и роботика” осигурява на завършилите студенти обем от знания в областта на Изкуствения интелект и на Роботиката и ги запознава с проблемите и различните съвременни възгледи, свързани с тези области на знанието. Обучението включва курсове по стохастични методи, логически системи, управление на знания, софтуерни агенти, невронни мрежи, машинно обучение, интелигентно вземане на решения, роботика, сензорни системи, механика на мобилни роботи и отказоустойчиви системи.
При обучението основен акцент е ориентацията към реализиране на конкретни задачи и решения, поради което са включени и курсови проекти по обработка на естествени езици, вградени и автономни системи, 3D принтиране и когнитивна роботика.
В практически план магистрите от специалност „Изкуствен интелект и роботика” усвояват също и принципите за екипна работа, насоченост към решаване на конкретни нетрадиционни проблеми, адаптивност към промените и визия за бъдещото развитие.

Обучение:
За завършили бакалавърска степен в научната област 4. Природни науки, математика и информатика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа, за завършили бакалавърска степен  научните области 5. Технически науки и 3. Социални, стопански и правни науки обучението е 4 семестъра (две години) и завършва с дипломна работа.

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Изкуствен интелект и роботика” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Учебен план и учебни програми