Магистърска програма „Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: магистър-инженер 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:
Завършилите магистърска степен по специалност „Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници” могат да работят като: ръководители на проекти за експлоатация на възобновяеми енергийни източници; Инвеститорски контрол при изграждане на възобновяеми централи; експерти по енергиен мениджмънт; мениджъри по експлоатация и управление на възобновяеми централи. Тази специалност предлага комплекс от знания и умения в областта на енергетиката, електротехниката, електрониката и комуникациите, както и законодателната уредба по внедряването на малки и големи възобновяеми електрически централи. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. 
За кандидатите, завършили степен „Бакалавър” по специалности от професионалните направления 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.1. Машинно инженерство и 5.13. Общо инженерство, както и за завършилите степен „Професионален бакалавър” в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници”е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми