Магистърска програма „Анализ на данни”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър информатик
Форма на обучение: редовно, задочно

 

Профил на специалността:
Завършилите специалност „Анализ на данни“ със степен Магистър притежават знания по теория и методи на приложната статистика; владеят подходи и методи за моделиране на стохастични системи; теоретични познания в областта на приложението на специализиран статистически софтуер; знания и умения за подготовка, анализ и визуализация на данни; умения за програмиране с R и Python и работа с Език за структурирани заявки (SQL); конкретни практически умения в прилагането на инструментите и технологиите на приложната статистика в различни предметни области; специализирани знания за моделиране и реализиране на моделите на приложната статистика за изследователски и приложни цели; презентационни умения; умения за добра вербална и писмена комуникация; умения за работа в екип.

Завършилите магистърска степен на обучение по специалност „Анализ на данни“ могат да заемат позиции като аналитици, експерти, консултанти, ръководители на проекти или екипи в различни сфери на бизнеса. Те имат подготовка да продължат образованието си в докторска степен в областта на анализа на данни, за научноизследователска работа, както и за преподавателска дейност.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.4. Науки за земята, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Анализ на данни ” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

Свали брошура

 

 Учебен план и учебни програми