Магистърска програма „Инженеринг и експлоатация на енергийни системи”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: магистър електроинженер
Форма на обучение: задочно и редовно

 

Профил на специалността:

Завършилите магистърска степен по специалност Инженеринг и експлоатация на енергийни системи” могат да се реализират като ръководни специалисти в инженерингови дейности във фирми за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия; да изпълняват функциите на енергетици на промишлени предприятия, транспортни и строителни фирми; да работят в областта на енергийния мениджмънт и енергийната ефективност; да прилагат практически комплексните си знания и умения в различни области на реалния бизнес: да извършват консултантска дейност в различни области на инженерната практика, фирменото управление, държавната и местната администрация като организатори и ръководители на различни звена, изискващи техническа подготовка.

 

Обучение: За завършили специалности от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.1. Машинно инженерство и 5.13. Общо инженерство и др., обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили степен "Бакалавър" по специалности от професионалните направления 4.6. Информатика и компютърни науки, както и за завършилите степен "Професионален бакалавър", е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

 

Прием: Приемът в магистърската програма по специалност ”Инженеринг и експлоатация на енергийни системи” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 Учебен план и учебни програми