Магистърска програма „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър-инженер
Форма на обучение: редовно, задочно

 

Профил на специалността:
Студентите в магистърската програма по специалност „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове” придобиват знания и практически умения за проектиране, създаване и управление на безпилотни роботизирани устройства (дронове). Обучението включва усвояване на нови технологии за проектиране и управление на дронове и практикуми за управление и пилотиране на дронове. Предвидена е възможност за полагане на изпит за получаване на лиценз за пилот на дрон.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.6. Материали и материалознание, 5.10. Химични технологии и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове” е по документи - с диплома за завършена бакалавърска степен в инженерно направление.

 

 Учебен план и учебни програми

 

Свали брошура