Магистърската програма „Eлектромобили”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър-инженер
Форма на обучение: редовно, задочно

 

Профил на специалността:
Студентите в магистърската програма по специалност „Eлектромобили” придобиват знания и практически умения в областта на електротехниката, електрониката, компютърните технологии, производството, изпитването и изследването, техническата експлоатация и сервиза на електрическите превозни средства. Те получават подготовка за извършване на висококвалифицирана дейност и управленски функции в областта на изследователската и организационно-управленската дейност при разработката, производството, продажбата, експлоатацията, техническия контрол, както и за извършването на технико-икономически и маркетингови проучвания, анализиране и оценяване на ефективността на транспортно-производствените процеси при използването на електромобилите.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления  5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.6. Материали и материалознание, 5.10. Химични технологии и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Eлектромобили” е по документи - с диплома за завършена бакалавърска степен в инженерно направление.

 

 Учебен план и учебни програми