Магистърската програма “Eлектронизация и комуникация на възобновяеми енергийни източници”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър-инженер
Форма на обучение: редовно, задочно, дистанционно

 

Профил на специалността:
Специалността “Електронизация и комуникация на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)” предлага комплекс от инженерни знания, умения и компетенции, свързани със съвременните технологии за производство на енергия, използващи възобновяеми енергийни източници, приложение на системи за възобновяема енергия за повишаване на енергийната ефективност на сградни и промишлени системи, експлоатация на ВЕИ централи, нисковъглеродни промишлени технологии и др. Обучението е организирано по учебен план, съобразен с най–съвременните изисквания и нормативни документи в областта на възобновяемите енергийни източници.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.7.Архитектура, строителство и геодезия, 5.10. Химични технологии и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили ОКС "Бакалавър" по специалности от други професионални направления. както и за завършилите степен "Професионален бакалавър" в направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност “Електронизация и комуникация на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми