Магистърска програма „Софтуерно инженерство”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: магистър-информатик 
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалност „Софтуерно инженерство” обединява широк спектър от фундаментални знания и умения в актуалните аспекти на софтуерните технологии. В същото време тя се съобразява с промените в технологиите и практиките в областта. Софтуерното инженерство се занимава с разработването на сложен софтуер, използвайки систематичен инженерен подход, който осигурява теории, методи и средства за решаване на сложни и често интердисциплинарни проблеми. Магистрите, завършили специалност „Софтуерно инженерство”, притежават необходимия обем от знания, практически умения и способности за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на софтуерни системи; получат практически опит при разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за изграждане на сложни софтуерни решения. Могат да дефинират проблемите, анализират алтернативите и създават подходи, методи, техники и софтуерни средства за изграждане, внедряване и поддържане на бизнес системи. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,  , 5.1. Машинно инженерство, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Софтуерно инженерство” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми