Магистърска програма „Техническа безопасност и електротехническа експертиза”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър-инженер 
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:
Завършилите магистърска степен на обучение по специалност „Техническа безопасност и електротехническа експертиза”   могат да работят като: мениджъри, инспектори и експерти по техническа безопасност; ръководители на различни звена в енергетиката; експерти към съдебната система, прокуратурата, дознанието, следствието, както и към застрахователни компании; щатни експерти към институтите по криминалистика, ДАНС, ГДБОП, МВР и др. Тази специалност предлага комплекс от знания и умения в областта на безопасността на труда, енергетиката, правораздаването, криминалистичните изследвания, съдебните инженерно-технически експертизи др. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.6. Материали и материалознание, 5.10. Химични технологии и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Техническа безопасност и електротехническа експертиза” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми