Магистърска програма „Данъчна администрация”

Основно звено: Център по юридически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: данъчна администрация 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалност „Данъчна администрация” подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на териториалните дирекции на Националната агенция по приходите. Програмата осигурява специализирани знания върху данъчния процес и административните процедури, свързани с него, системите на финансово управление и контрол, данъчната система и правната ѝ регулация. Учебният план е в съответствие с най-новите тенденции в развитието и работата на данъчната администрация и нормативната уредба. Успешно завършилите магистърската програма по специалност „Данъчна администрация” могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в структурите на Националната агенция по приходите и да работят като данъчни консултанти. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления: 3.7. Администрация и управление, 3.6. Право и 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. 
За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления е предвидена възможност за включване в програмата при полагане на допълнителни дисциплини.  Обучението е четири семестъра и завършва с дипломна работа. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност “Данъчна администрация” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен. 

 

 Учебен план и учебни програми