Магистърска програма „Държавна и местна администрация”

Основно звено: Център по юридически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Магистър по администрация и управление
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:

Магистърската програма „Държавна и местна администрация” подготвя квалифицирани специалисти за държавните и местните институции и други области на публична администрация, както и за нуждите на частния сектор. Основната ѝ цел е да осигури специализирани знания, да повиши квалификацията и създаде умения в областта на модерните административни, информационни и мениджърски техники и стратегически подходи. Програмата съдейства за подготовката на административния потенциал за по-добро управление, за предоставяне на качествени публични услуги, за отстояване на принципа на законност на държавната и местна администрация. Обучението се осъществява от високо квалифициран академичен състав и от експерти от практиката.

С придобитите знания и умения завършилите магистърската програма могат да работят като държавни служители; да заемат различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация; да бъдат привличани като експерти в организациите за публични услуги,  в администрацията на недържавни стопански и нестопански организации, в международни организации и други.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.6. Право, 9.1. Национална сигурност, 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма “Държавна и местна администрация”  е по документи - с диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен. 

 

 Учебен план и учебни програми

Платформа за електронно обучение