Магистърска програма „Морско право и крайбрежни територии“

Магистър по морско право

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по морско право
Форма на обучение: редовно, задочно

 

Профил на специалността:
Дигитализираната магистърска програма по „Морско право и крайбрежни територии” е първата по рода си в България. Тя е насочена е към задоволяване на съвременните потребности от висококвалифицирани специалисти по международно морско право, режима на корабоплаване и контрола на риболова. Около 80 % от международния икономически обмен се осъществяват с морски транспорт. Този вид транспорт се регулира от множество и разнообразни международни актове от универсален, многостранен, регионален и двустранен характер. В пряка връзка с тази регламентация се намират и националните законодателства на държавите, участващи в процеса. В съвременните условия на търговско мореплаване постоянно нарастват специфичните транспортни рискове. Особено важен в последните години е и контрола на риболова, като елемент от изключителната компетентност в политиките на ЕС.
Учебният план е разработен на основата на българския и чуждестранния опит в подготовката на специалисти по морско право и е съобразен с българското законодателство и действащата международноправна уредба и Правото на ЕС. Осигурено е придобиването на задължителния минимум от правни знания, както и възможност студентите да се ориентират към желаната от тях специализация, посредством обучение по избираемите дисциплини. Учебните програми по съответните дисциплини, реализиращи учебния план при изучаването на теорията, законодателството и правоприлагането, са изградени на принципите на интердисциплинарния и сравнително-правния подход.
Магистърската програма дава на завършилите широки възможности за изява и професионална реализация в сферите на международния бизнес и право, свързани с търговското корабоплаване, управлението на крайбрежни територии и контрола на риболова.

 

Обучение:
Обучението е 2 семестъра (една година) и завършва със защита на дипломна работа. В специализираните курсове са предвидени въвеждащо концентрирано обучение с гост-лектори, периоди на работа в дигитална среда и последващ кратък семинар за представяне на резултати.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма “Морско право и крайбрежни територии” е по документи - с диплома за завършена магистърска степен в професионално направление 3.6 Право.

 

 Учебен план и учебни програми