Магистърска програма „Маркетинг и управление на туристическия бизнес”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:
В магистърската програма по специалност „Маркетинг и управление на туристическия бизнес” студентите овладяват специфичните маркетингови и управленски техники в туризма като управлението на туропареторската и турагентската дейност, управлението на кризи и кризисни ситуации в туризма, управлението на туристически обекти, приложението на web технологиите в маркетинга, както и методите за анализ на маркетингова информация в туризма. Завършилите магистърска степен по „Маркетинг и управление на туристическия бизнес” могат да заемат позиции като: Мениджър в хотелиерския сектор; Мениджър на туроператорска или турагентска фирма/агенция; Бранд мениджър на туристическа фирма или туристическа дестинация- курортен комплекс, община; Мениджър „Туристическо обслужване” или Мениджър „Стимулиране на продажбите”; Мениджър на отдели „Маркетинг”, „Реклама”, „Връзки с клиентите”, „Продажби”, Мениджър „Ключови клиенти” в различни хотелски вериги и независими хотели, туроператорски и турагентски фирми и др.; Мениджър/директор на „Туристически информационен център” и др. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.6. Туризъм обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Маркетниг и управление на туристическия бизнес” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен

 

 Учебен план и учебни програми