Защита на личните данни и класифицираната информация

Основно звено: Център по юридически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Магистър по защита на личните данни и защита на класифицираната информация
Форма на обучение: Задочно

 

Профил на специалността:

Магистърската програма „Защита на личните данни и класифицираната информация” отговаря на обществената необходимост от високо подготвени специалисти, които да имат компетенции по националната сигурност и по конкретно в сферата на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни. Целта на обучението е да се подготвят експерти, притежаващи знания и умения да вземат управленски решения, да мислят творчески и да са в състояние да управляват процесите при защита на личните данни и класифицираната информация в сложна вътрешна и външна среда. Обучението се осъществява от високо квалифициран академичен състав и от експерти от практиката. Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на националната сигурност, системата за защита на националната сигурност и защитата на личните данни и класифицираната информация.  С придобитите знания и умения завършилите магистърската програма могат да работят като: изпълнители и ръководители на административни длъжности в структурите на централната и местната власт, министерствата, агенциите, обществените организации; службите в системата за сигурност в България и други страни, за работата в които се изискват специфични знания и умения по защита на личните данни и класифицираната информация; консултанти и експерти в публичната администрация, в службите в системата за сигурност и за обществен ред; организатори и координатори в различни правителствени, неправителствени и научни организации, имащи отношение към проблемите на защита на информация.

 

Обучение:

За завършили специалности от професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.6. Право, 9.1. Национална сигурност, 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа.

 

Прием:

Приемът в магистърската програма “Защита на личните данни и класифицираната информация”  е по документи - с диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен.

 

Учебен план и учебни програми