КАТЕДРА НА ЮНЕСКО “ПРАВА НА ЧОВЕКА И КУЛТУРА НА МИРА”

UDHR

През 1998 г. е подписано споразумение между ЮНЕСКО и Бургаския свободен университет за изграждане на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира в БСУ.Основен приоритет в дейността на катедрата на ЮНЕСКО е утвърждаването на гражданското образование и образованието в областта на правата на човека, толерантността, демокрацията и културата на мира чрез обучение на студенти, квалификация на учители и организиране на международни прояви за участници от Югоизточна Европа, Средиземноморския и Черноморския регион.Ръководител на катедрата е проф. Румен Вълчев, който е и Координатор на европейските катедри на ЮНЕСКО.

 

Основни цели на катедрата на ЮНЕСКО:

  • обучение на студенти в областта на правата на човека, образование за демократично гражданство и култура на мира и толерантност;
  • провеждане на квалификация на учители и развитие на национална програма за обучение на учители в областта на правата на човека и на гражданското образование;
  • организиране на международни прояви за участници от Югоизточна Европа, Средиземноморския и Черноморския регион и особено младежки срещи в областта на толерантността, културата на мира и правата на човека;
  • установяване на регионален младежки център за обучение в толерантност.

 

Дейности на катедрата на ЮНЕСКО “Права на човека и култура на мира”

  • Подготовка и провеждане на университетски курсове за обучение на студенти по “Права на човека и демокрация”, “Умения за мирно решаване на конфликти – посредничество в конфликтни ситуации”, “Междукултурен диалог и разбирателство”, „Законодателна защита на хората в неравностойно положение”.
  • Разработване на програми за квалификация и обучение на учители в областта на гражданското образование. Разработена е петмодулна програма за квалификация на учители в рамките на 120 часа, съвместно с център „Отворено образование”.
  • Организиране на международни прояви. През годините катедрата организира младежки семинари, квалификационни курсове за учители в областта на гражданското образование, междукултурното сътрудничество и правата на човека, лагери на мира и толерантността, тренинги, летни школи, международни среща по решаване на конфликти. От 2001 г. с подкрепата на ЮНЕСКО се провеждат Международни олимпийски игри по права на човека, в които взимат участие студенти и ученици от Европа, Азия и Африка.
  • През 2013 г. съвместно с Министерството на образованието и науката   катедрата организира първата в България  Олимпиада по права на човека, в която участваха ученици от горния курс.
  • Издателска дейност. Издания на Катедрата в областта на правата на човека, подготвени от управлението за права на човека – ЮНЕСКО, Париж: “Правата на човека. Нови измерения и предизвикателства” под редакцията на Януш Симонидес, 2000г. БСУ; “Правата на човека: концепции и стандарти” под редакцията на Януш Симонидес, 2003г., БСУ; “Правата на човека. Инструменти за мониторинг” под редакцията на Януш Симонидес, 2005г. , БСУ; “Правата на човека. Международна защита. Мониторинг. Въвеждане в действие.” под редакцията на Януш Симонидес, 2006г., БСУ.

За контакти

Проф.д-р Румен Вълчев
Координатор
БСУ, стая 505
Тел: +359 56 900 545
rumenvalchev@bfu.bg 

Гергана Кирова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg