Наказателно право

Докторска програма: „Наказателно право”
Основно звено: Център по юридически науки
Образователна и научна степен: Доктор 
Научно направление: 3.6. Право
Форма на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

Описание на програмата:
Бургаският свободен университет предлага на завършилите специалност „Право” в български и чуждестранни университети (за последните - при съответно признаване на дипломата по установения в Република България ред) да продължат обучението си с цел придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научно направление 3.6. „Право” (Наказателно право). Обучението в докторската програма по Наказателно право е насочено към подготовка на високо компетентни и образовани специалисти и изследователи в областта на наказателното право. Основна насока на обучението е овладяването на методиката на научното изследване и техниката на писане на научни произведения в областта на правото, а така също и подготовка за преподаване на наказателно право във висши учебни заведения.  На обучаващите се докторанти се предоставя възможност за участие в разнообразна научноизследователска дейност, свързана с организиране и провеждане на семинари и конференции, в разработване и участие в изследователски проекти и публикуване на проведените изследвания.

Компетенции на завършилите програмата:
Очаква се завършилите програмата да придобият специализирани и профилирани знания в областта на наказателноправните науки; да са изградили основните умения за научна работа и преподаване във висши учебни заведения, и за работа в законотворческия процес. Успешното провеждане на програмата предполага докторантите да притежават и значителни практически умения за работа в процеса на правоприлагането.

Дипломиране:
Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:
Завършилите програмата са високо квалифицирани специалисти, които могат да се реализират в сферата на научни изследвания и преподаване във висши учебни заведения в областта на правото; да работят като съдии, адвокати, юрисконсулти, нотариуси, съдебни изпълнители и др., които биха могли да се справят и с най-сложните теоретически и практически проблеми на правоприлагането.