Проекти за учебната 2009 г.

  • AVATAR - Иновативен подход към обучението във виртуалния свят; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Коменски»; Период на проекта: 2009-2011 г.
  • Ефективни студентски практики по социална работа чрез партньорство с НПО; Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси”; Период на проекта: 2009-2010 г.
  • Интензивен Езиков Курс Еразъм за чуждестранни студенти; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Еразъм»; Период на проекта: 2009-2010 г.
  • Обучение по сигурност и безопасност в туризма; Програма: "Учене през целия живот," секторна програма «Леонардо да Винчи», Трансфер на иновации; Период на проекта: 2008-2010 г.
  • Интензивен Езиков Курс Еразъм за чуждестранни студенти; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Еразъм»; Период на проекта: 2008-2009 г.
  • Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между БСУ и регионалните медии; Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси”; Период на проекта: 2008-2009 г.
  • Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла; Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси”; Период на проекта: 2008-2009 г.
  • Качествена продукция, чрез повишаване квалификацията на персонала; Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема «Квалификационни услуги и обучения за заети лица»; Период на проекта: 2008-2009 г.
  • KeyShop – нова култура на ученето; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Грюндвиг», Период на проекта: 2007-2009 г.
  • Стъпка към светлината; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Леонардо да Винчи»; Период на проекта: 2007-2009 г.