ПРОЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015 Г.

  • Достъпност и хармонизация на висшето образование в Централна Азия чрез модернизация и развитие на университетските учебни програми (ACADEMICA); Програма: „Еразъм+“, KД 2, Изграждане на капацитета в областта на висшето образование; Период на проекта: 2015-2018 г.

  • Партньорство за познание и развитие на потенциала на масовите отворени онлайн курсове за света на бизнеса в Eвропа (BizMOOC); Програма: „Еразъм+“, KД 2, Алианси на познанията; Период на проекта: 2015-2018 г.

  • Докато се учим, обучаваме, докато обучаваме, се учим; Програма: „Еразъм+“, КД 2 Стратегически партньорства, сектор “Младеж”; Период на проекта: 2015-2017 г.

  • Промотиране на европейско съзнание и развитие на ключови компетенции (PEAK); Програма: „Еразъм+“, КД 2 Стратегически партньорства; Период на проекта: 2015-2018 г.

  • Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/ камари в системата на БТПП; Прогпама: ОП “Развитие на човешките ресурси”, Обществена поръчка по BG 051PO001-2.1.07; Период на проекта: 2014-2015 г.

  • Организиране и провеждане на обучения на служители в Областна администрация Бургас по актуални промени в Закона за устройство на територията и въпроси на облигационното право; Прогпама: ОП "Административен капацитет", Обществена поръчка по ЦА12-22-8; 2014-2015 г.

  • Мобилности Югоизток-Запад за изследвания, учене, иновации и мрежи от знания (SmartLink); Програма: „Еразмус Мундус“; Период на проекта: 2014-2018 г.

  • Подсилване на сътрудничеството между Бургаския свободен университет и Университета на Рейкявик за съвместен изследователски проект „Университет- Бизнес”; Програма: BG09 „Фонд за стипендии Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на ЕИП; Период на проекта: 2015 г.

  • Демокрация и гражданско участие в дигиталната ера – насърчаване на е-демокрацията в България чрез най-добър опит от Исландия; Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство; Период на проекта: 2013-2015 г.