Проекти за учебната 2016 г.

  • Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара (ISTRA); Програма: „Еразъм+“, КД 2 Стратегически партньорства; Период на проекта: 2016-2018
  • Студентски стипендии“; МОН; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-20“
  • „Студентски практики – фаза 1“; МОН; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-20“