Проекти за учебната 2018 г.

  • "Преподаватели с дигитални умения за качествено и приобщаващо образование” (TEACHERS AHEAD), Програма „Еразъм+“, КД 2, Стратегически партньорства; Период на проекта: 2018-2021 г.
  • "Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика „- МОН,  „Фонд научни изследвания”;Период на проекта: 2018-2021 г.
  • "Насърчаване на процесите за осигуряване на качество на технологично подпомогнатото обучение (ТПО) в казахските университети" /KUTEL/ Програма „Еразъм+“, КД 2, Изграждане на капацитет във висшето образование (CBHE); Период на проекта: 2018-2021 г.
  • КЛАДА-БГ - Hационална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLA , МОН - Научни изследвания , Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН