Учебници и учебни помагала

Име Заглавие Година Издателство
гл.ас. Димитър Петров Минчев Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение, ISBN 978-954-8468-88-6. 2014 БСУ
доц. Йонка Стефанова Балтаджиева Психология на развитието 2013 лекционен курс, БСУ,
проф. Милен Иванов Балтов Управление на проекти 2013 БСУ
проф. Милен Иванов Балтов Управленско консултиране 2013 БСУ
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Интегриране на деца със СОП в общообразователното училище (учебно помагало за учители) 2013 Микро Офсет
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Интегриране на деца със СОП в масовата детска градина (учебно помагало за детски учители) 2013 Микро Офсет
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Интегриране на деца със СОП (учебно помагало за обучители) 2013 Микро Офсет
проф. Румен Илиев Вълчев "Глобално образование" 2013 Център "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев "Global and Developmental Education" 2013 Център "Отворено образование"
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Векторни функции. Функции на две и повече променливи. ЗАДАЧИ+ MATLAB 2013 Янита - Я С
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Владимир В. Заманов, Атанас Ив. Димитров, Мобилни роботи. Приложения 2013 Издателство на ТУ-София, София, с.61, 2013, ISBN:978-619-167-045-1
доц. Радостин Симеонов Долчинков МАШИНОЗНАНИЕ - ПЕТО ИЗДАНИЕ 2013 "ЯНИТА-ЯС"
доц. Радостин Симеонов Долчинков РЪКОВОДСТВО ПО МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ 2013 "ЯНИТА-ЯС"
доц. Николина Белчева Драгнева Инженерна логистика и спедиция 2013 Мудъл
гл.ас. Димитър Петров Минчев Жълта книга по C#., ISBN 978-954-9925-84-5 2013 Божич
гл.ас. Гергана Василева Николова Счетоводна политика 2013 "Екс-прес" - Габрово
гл.ас. Гергана Василева Николова Сборник от задачи и тестове по счетоводство на предприятието 2013 "Екс-прес" - Габрово
гл.ас. Гергана Василева Николова Основи на счетоводстовото - съавторство 2013 Експрес - Габрово
проф. Силви Василев Чернев Помагало за изпълнение по Закона за особените залози 2013 Сиби
доц. Мария Стоянова Алексиева Образователен модул, Организиране на взаимодействията "училище-семейство" в условията на мултикултурност 2012 www.http://stepbystepbg-rei.org/
доц. Мария Стоянова Алексиева Образователен модул, Индивидуализация на взаимодействията със семействата на деца от уязвимите малцинства 2012 www.http://stepbystepbg-rei.org/
доц. Мария Стоянова Алексиева Образователен модул, Създаване на връзки. Сътрудничество с родители и социални партньори 2012 Фондация "Програма "Стъпка по Стъпка"
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Biology and Health Education - textbook for pupils in language schools 2012 Prosveta
доц. Денчо Георгиев Георгиев презентация по курса "Политики на Европейския съюз" - 605 стр. 2012 сайта на БСУ
доц. Денчо Георгиев Георгиев презентация по курса "Институции и вземане на решения в Европейския съюз" - 418 2012 сайта на БСУ
доц. Евелина Димитрова Динева Сборник задачи за СИП по математика - 4. клас 2012 ИК "Т. Калоянов"
доц. Николина Белчева Драгнева Системи, технологии и логистика 2012 Мудъл
доц. Пенчо Митев Иванов Маркетинг 2012 ИК "Стопанство
проф. Андон Димитров Лазаров Операционни системи 2012 web издателство на БСУ: www.bfu.bg
проф. Андон Димитров Лазаров Актуални проблеми на софтуерните технологии 2012 web издателство на БСУ: www.bfu.bg
доц. Силвия Александрова Лецковска МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА 2012 електронно учебно помагало
доц. Силвия Александрова Лецковска АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЕИ 2012 електронно учебно помагало
гл.ас. Даниела Жекова Марева Юдов Д., Марева Д." Нискочестотни усилватели" - ръководство за курсово проектиране 2012 Бургас 2012г., ISBN 978-954-9370-89-8
гл.ас. Гергана Василева Николова Сборник от задачи и тестове по Основи на счетоводството 2012 "Екс-прес" - Габрово
проф. Даниела Ананиева Орозова Анализ и проектиране на бази от данни и знания, автор Даниела Орозова 2012 БСУ
доц. Камен Димитров Сейменлийски Електротехника - електронно помагало 2012 БСу
ст.преп. Димитър Иванов Хаджирачев 21 Assignments to Boost Your Legal English Vocabulary 2012  
проф. Димитър Димов Юдов "Нискочестотни усилватели-ръководство за курсово проектиране" Бургас, 2012 г. ISBN978-954-9370-89-8 2012 Юдов Д, Д. Марева
доц. Никола Иванов Аврейски Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения. Международна конференция. Т. І-ІІ. (чл. на Редкол.) 2011 Бургас, Бургаски свободен университет. 512 с., 252 с.
проф. Лина Георгиева Анастасова Уеб-маркетинг на взаимовръзките, уч. помагало за дистанционно и е- обучение 2011 БСУ, на CD-ROM, Moodle
доц. Ицка Михайлова Дерижан Детето със специални образователни потребности (СОП) - субект в педагогическия процес на масовата детска градина ( помагало за директори на детски градини) 2011 изд. РААБЕ-България
доц. Евелина Димитрова Динева Тестове по български език и математика за 4. клас 2011 ИК "Т. Калоянов"
доц. Николина Белчева Драгнева Интелектуална собственост 2011 Мудъл
доц. Николина Белчева Драгнева Пътно-транспортна и автотехническа експертиза 2011 Мудъл
проф. Николай Стоянов Колев УПРАВЛЕНСКА ОТЧЕТНОСТ 2011 ИК "Жажда" - Сливен
проф. Николай Стоянов Колев Примерен сметкоплан на търговска банка 2011 "ЖАЖДА" - Сливен
проф. Андон Димитров Лазаров Мобилни комуникации в бизнеса PP- тематични презентации, www.bfu.bg 2011 БСУ
гл.ас. Даниела Жекова Марева Марев Е., Марева Д."Оптични комуникации"- ръководство за упражнения 2011 БСУ
гл.ас. Даниела Жекова Марева Марева Д., Марев Е."Измерване в електротехниката и електрониката"- ръководство за упражнения 2011 БСУ
гл.ас. Димитър Петров Минчев Практикум по интернет приложения., ISBN 978-954-9370-82-9 2011 БСУ
доц. Пепа Иванова Митева Умения за управление на времето на учителя 2011 РААБЕ
доц. Мария Христова Монова-Желева Желева М., Разширени записки към учебен курс"Мултимедийни технологии и компютърна анимация" 2011 http://www.tsstproject.eu/library/index.php?path=./Bulgarian_IT
ст.преп. Николай Маринов Николов Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle 2011 Божич
ст.преп. Йорданка Димитрова Николова Fun Practice - A, Учебно помагало по английски език за втори клас 2011 ISON, Greece
ст.преп. Йорданка Димитрова Николова Fun Practice - B, Учебно помагало по английски език за трети клас 2011 ISON, Greece
проф. Даниела Ананиева Орозова Бази от данни - учебник, автор Даниела Орозова 2011 Бургаски свободен университет
доц. Камен Димитров Сейменлийски Сейменлийски К.Д., Индивидуален дневник на студента за лабораторни упражнения по теоретична електротехника, ISBN 978-954-760-232- 8 2011 "Колор Принт", АД, Варна
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска учебник "Управление на човешките ресурси" 2011 ФЛАТ - Бургас
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Помагало по Икономика 2011 Платформа за електронно обучение Moodle
проф. Ангел Захариев Тошков Оптични мрежи 2011 БСУ, Бургас
проф. Ангел Захариев Тошков Практикум по интернет комуникации 2011 БСУ, Бургас
проф. Ангел Захариев Тошков Проектиране и изграждане на оптични мрежи 2011 БСУ, Бургас
проф. Ангел Захариев Тошков Ethernet в оптичните комуникации 2011 БСУ, Бургас
проф. Веселин Христов Цанков Миграционно и Бежанско право, С., 2011, 275 стр. /съавтор на увод и глава І; автор на глави V, VІ, VІІ/. 2011 ВУЗФ - София
проф. Димитър Димов Юдов Анализ, изследване и проектиране на елактронни устройства 2011  
проф. Димитър Димов Юдов Преобразувателна електронна техника за ВЕИ 2011  
доц. Мария Стоянова Алексиева Състояние на средата за възпитание, възпитателните взаимодействия, социалната адаптация ... в социални институции за отглеждане и възпитание на деца в ПУВ 2010  
доц. Мария Стоянова Алексиева Практикум по информационни технологии (трето допълнено издание) (в съавторство) 2010 ИК "Бряг"
доц. Мария Стоянова Алексиева Приобщаващо образование и работа с институции, социални партньори и НПО, обучителен модул 2010  
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетинг на туристически продукт: комуникационна политика в туризма и услугите 2010 Екс-прес, Габрово
проф. Милен Иванов Балтов Управление на публични проекти 2010 РИС, Варна
доц. Веселина Живкова Ватева Функционална стилистика (второ допълнено и преработено издание) 2010 "Димант" Бургас
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Интегриране на ученици с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение ( учебно помагало за електронно обучение на директори) 2010 МОН-НИОКСО
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Интегриране на уяеници със СОП в общообразователното училище (учебно помагало за електронно обучение на директори) 2010 МОН-НИОКСО
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Интегриране на ученици със специални образователни потребности в общообразователното училище (помагало за учители и студенти) 2010 ИК"Марк Дизайн"
гл.ас. Зорница Костова Ганева Ръководство за практическа подготовка на студенти по социална работа 2010 изд. "Ирита Принт" Казанлък
доц. Ицка Михайлова Дерижан Интегриране на ученици със СОП в общообразователното училище (учебно помагало за електронно обучение на директори) 2010 Национален институт за квалификация в системата на образованието, гр. Банкя
доц. Ицка Михайлова Дерижан Интегриране на ученици с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение (учебно помагало за електронно обучение на директори) 2010 Национален институт за квалификация в системата на образованието, гр. Банкя
доц. Ицка Михайлова Дерижан Интегриране на деца със специални образователни потребности в общообразователното училище (за учители) 2010 Марк дизайн
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Юдов Д., Димитров Ат., Проектиране и изследване на токозахранващи устройства 2010 "Онгъл" - Варна, ISBN : 978-954-9370-67-6
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Сборник от задачи и тестове.Основи на счетоводството, в съавторство 2010 БСУ- Бургас
доц. Радостин Симеонов Долчинков Бъди "PR" на себе си или как да се представим успешно на интервю за работа 2010 МаркДизайн, 2010
доц. Радостин Симеонов Долчинков МАШИНОЗНАНИЕ- четвърто издание 2010 Янита ЯС -Казанлък, 2010
доц. Николина Белчева Драгнева Нормативни документи за изграждане и включване на ВЕИ 2010 Мудъл
доц. Веселина Господинова Жечева Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle 2010 Божич
гл.ас. Мила Иванова Иванова Решения на Конституционния съд по въпроси на наказателния процес - сборник, изработен съвместно с проф. М. Чинова 2010 Сиела
проф. Николай Стоянов Колев Бюджетно счетоводство 2010 2010 Издателска къща "ЖАЖДА" - Сливен
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Как да разработим експортен план: ръководство с електронна форма 2010 Издателство "Божич", Бургас
гл.ас. Даниела Жекова Марева Даниела Марева "Електротехника и електроника" - ръководство за лабораторни упражнения 2010 Печат"Онгъл"ДЗЗД, ISBN 978-954-9370-68-3
гл.ас. Даниела Жекова Марева Марева Д., Марев Е., Рахнев П."Електронни елементи"-ръководство за лабораторни упражнения 2010 БСУ, ISBN 978-954-9370-73-7
гл.ас. Красимира Христова Минева Ръководство за практическа подготовка на студентите 2010 БСУ, "Ирита Принт", Казанлък
гл.ас. Красимира Христова Минева Наръчник за психично здраве 2010 Ротапринт, Бургас
доц. Мария Христова Монова-Желева Мултимедийни технологии и приложения - учебно помагало 2010 Информа Принт
доц. Мария Иванова Нейчева Микроикономика. 2010 изд. Екс-прес
доц. Мария Иванова Нейчева Тестове по микроикономика 2010 електронно издание
доц. Евгения Петрова Николова Цончев, Петров, Николова, Курс по количествени методи за икономисти и мениджъри 2010 Нов български университет, ISBN9789545356360
проф. Даниела Ананиева Орозова Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle, В. Жечева, Н. Николов, Д. Орозова 2010 Божич
гл.ас. Диана Младенова Съботинова Лекции по световна икономика 2010 Платформа за електронно обучение Moodle
проф. Галя Михайлова Христозова Тестови задачи и упражнения за развитие на речта. 4. клас. 2010 ИК "Анубис"
проф. Петко Станков Чобанов Икономика 2010 електронно издание
проф. Димитър Димов Юдов Юдов Д., А. Димитров "Проектиране и изследване на токозахранващи устройстваяя"- 158 стр. 2010 Онгъл-Варна
доц. Мария Стоянова Алексиева Методическо пособие за организиране и провеждане на студентски ктажове по журналистика 2009 Бряг
проф. Милен Иванов Балтов "International Aspects of the Human Resources Management and Development", Resource book for the distance learning of the joint Open University and UM-NBU Masters Programme 2009 UM-NBU
проф. Милен Иванов Балтов "The Regional and Community Investment Profiles - SMEs platform for expanding their local and national scope", in Current Issues in Management and Business Education, under the ed. of Sevic, Z. 2009 Greenwich University Press, London
преп. Димитър Стоянов Бинев English for Special Purposes, 2009, (в съавторство) 2009  
проф. Костадин Кирилов Бобев Криминалистика, Трето издание 2009 Унив. изд. "Св. Климент Охридски"
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Приятели в моя свят 2009 Анубис
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Приятели с учителите 2009 изд. Анубис
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Биология и здравно образование за осми клас 2009 Просвета
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Сборник по банково счетоводство, в съавторство 2009 Сливен
доц. Радостин Симеонов Долчинков Ръководство за решаване на задачи по Теоретична Механика 2009 Ирита-Принт-Казанлък
доц. Радостин Симеонов Долчинков Помагало за работа с CAD системата Solid Edge 2009 Ирита-Принт-Казанлък
проф. Александър Драгиев Драгиев Регионални международни органи - автори: Илиева, И., Борисов, О., Драгиев, Ал. 2009 СУ "Св. Кл. Охридски"
доц. Веселина Господинова Жечева Ръководство по програмиране на базата на езика С++ 2009 ИК Божич
преп. Гергана Димитрова Кирова English for Public Relations and Journalism (в съавторство) 2009 Издателство "Божич"-гр.Бургас
проф. Николай Стоянов Колев БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО 2009 "ЖАЖДА" - СЛИВЕН
проф. Николай Стоянов Колев Сборник от тестове, казуси и задачи по Банки и банково дело. 2009 "Жажда"- Сливен
проф. Николай Стоянов Колев СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО 2009 "ЖАЖДА" - СЛИВЕН
проф. Николай Стоянов Колев БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО 2009 "ЖАЖДА" - СЛИВЕН
доц. Мариана Георгиева Лазарова Методическо пособие за организиране и провеждане на студентски практики по журналистика 2009 "Бряг", Бургас, БСУ
проф. Калина Грозева Лукова Сборник "Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика" - предговор, редактор и съставител 2009 "Бряг" - Бургас
гл.ас. Даниела Жекова Марева Юдов Д., Марева Д."Електронна схемотехника - ръководство за проектиране, симулации и анализ" 2009 Печат Онгъл ДЗЗД
гл.ас. Даниела Жекова Марева Юдов Д., Марева Д."Електронна схемотехника І част"- ръководство за лабораторни упражнения 2009 Печат Онгъл ДЗЗД
гл.ас. Димитър Петров Минчев Ръководство по програмиране на базата на езика C++., ISBN 978-954-9925-19-7 2009 Божич
гл.ас. Димитър Петров Минчев English for Special Purposes. 2009 БСУ, НИП 3.
доц. Мария Иванова Нейчева Микроикономика - електронен курс за бакалаври 2009  
доц. Мария Иванова Нейчева Тестове по макроикономика 2009 електронно издание
гл.ас. Гергана Василева Николова Сборник от задачи по счетоводство на предприятието 2009 Бряг
доц. Евгения Петрова Николова Николова Е., Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична гоеметрия 2009 Издателство Янита-ЯС, ИРИТА ПРИНТ ООД, Казанлък
доц. Евгения Петрова Николова Дурева-Тупарова Д., Е. Николова, Д. Орозова, Електронното обучение. Ръководство за учители по информатика и информационни технологии 2009 Издателство Янита-ЯС, ИРИТА ПРИНТ ООД, Казанлък
преп. Радостина Радева Николова English for Public Relations and Journalism /в съавторство/ 2009 Божич
проф. Даниела Ананиева Орозова Електронно обучение - Ръководство за учители по информатика и информационни технологии, Д. Дурева, Е. Николова, Д. Орозова, 2009 БСУ
доц. Диана Димитрова Попова English for Public Relations and Journalism (в съавторство) 2009 Божич
проф. Тодор Енчев Тодоров Международно частно право, Европейският съюз и Република България (второ преработено и допълнено издание) 2009 Сиби
проф. Галя Михайлова Христозова Учебно помагало за трети клас 2009 "Анубис"
проф. Петко Станков Чобанов Макроикономика 2009 електронно издание
проф. Димитър Димов Юдов Електронна схемотехника 2009 Онгъл Варна
проф. Димитър Димов Юдов Електронна схемотехника I част- ръководство за лаб. упражнение - 94 стр. 2009 "Онгъл" Варна
проф. Димитър Димов Юдов Електронна схемотехника - проектиране симулация и анализ-153 стр 2009 "Онгъл "ДЗЗД -Варна
доц. Мария Стоянова Алексиева РЪКОВОДСТВО НА ОБУЧИТЕЛЯ Ръководство за обучителя, в съавторство, по проект на Програма Фар`2004 2008 Отворено общество
доц. Мария Стоянова Алексиева Включване на семейството, Обучителен модул за детски и начални учители, ръководител на авторския колектив и автор 2008 Фондация "Програма "Стъпка по Стъпка"
доц. Мария Стоянова Алексиева Съкровищница с идеи за учителя от начален етап, 7 свитък, м. март 2008 РААБЕ, България
доц. Мария Стоянова Алексиева Включване на семейството, Обучителен модул за обучители, по проект на Програма Фар` 2004 2008 Отворено общество
доц. Мария Стоянова Алексиева Приобщаващо образование, Обучителен модул за начални учители, Ръководител на авторския екип 2008 Фондация "Програма "Стъпка по стъпка"
доц. Мария Стоянова Алексиева Индивидуализация, Обучителен модул за начални учители, Ръководител на авторския екип и автор 2008 Фондация "Програма "Стъпка по стъпка"
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Наръчник в помощ на професионалиста "Информационно-обучителен и кризисен център по превенция на деца в риск" 2008 Марк Дизайн
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Справочник по математика 2008 Янита - Я С
доц. Ицка Михайлова Дерижан Наръчник в помощ на професионалиста "Информационно-обучителен и кризисен център по превенция на деца в риск" 2008 Марк Дизайн, Б-с
доц. Евелина Димитрова Динева Сборник задачи за 6. клас 2008 ИК "Т. Калоянов"
доц. Радостин Симеонов Долчинков МАШИНОЗНАНИЕ- трето преработено издание 2008 Ирита-Принт-Казанлък
проф. Александър Драгиев Драгиев Универсални международни органи - автори: Илиева, И., Борисов, О., Драгиев, Ал. 2008 СУ "Св. Кл. Охридски"
доц. Пенчо Митев Иванов Управление на маркетинговата дейност на организацията 2008 ИСК при УНСС
проф. Николай Стоянов Колев Помагало по програмни продукти в счетоводстмвото - ІІ-ро преработено и допълнено издание 2008 ИРИТА
проф. Андон Димитров Лазаров Задачи и решени примери по Дискретна математика 2008 Бургаски Свободен Университет, www.bfu.bg
доц. Силвия Александрова Лецковска Материалознание за електрониката, ISBN 978-954-8468-04-6 2008 ИНФОРМА ПРИНТ
гл.ас. Даниела Жекова Марева Юдов Д,, Марева Д.- "Токозахранващи устройства" - ръководство за лабораторни упражнения 2008 БСУ- ISBN 978-954-9370-58-4
доц. Георги Иванов Маринов Европейска икономическа интеграция. Индустреална и монетарна евроинтеграция 2008 Фуми прес
доц. Гинка Иванова Милчева Основи на управлението 2008 Експрес Гоброво
доц. Пепа Иванова Митева Социална работа с деца. Работа по случай. 2008 БСУ, съавторство с Мария Ганева
гл.ас. Гергана Василева Николова Счетоводство на предприятието 2008 Бряг
гл.ас. Гергана Василева Николова Сборник от задачи и тестове Основи на счетоводството 2008 Издателство БСУ - Бургас
доц. Евгения Петрова Николова П. Петров, Е. Николова, Лекции и упражнения по теория на вероятностите и математическа статистика 2008 Янита Я С
доц. Евгения Петрова Николова П. Георгиева, Е. Николова, Справочник по математика 2008 Янита-ЯС
доц. Камен Димитров Сейменлийски Ушева М. П., К. Д.Сейменлийски, Теоретична електротехника, ISBN 978-954-760-176- 3 2008 "Колор Принт", АД, Варна
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска Основи на управлението - учебник 2008 Експрес, Габрово
доц. Иванка Милкова Стамова Висша математика, част трета 2008 Светлина, Ямбол
проф. Силви Василев Чернев Коментар на новия Граждански процесуален кодекс (216 от 751 стр.) 2008 Труд и право
проф. Димитър Димов Юдов Юдов Д., В. Вълчев " Токозахранващи устройства"- 374 стр 2008 БСУ
доц. Мария Стоянова Алексиева Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап, свитък 3, м. януари 2007 РААБЕ, България
доц. Мария Стоянова Алексиева Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап, свитък 4, м. април 2007 РААБЕ, България
доц. Мария Стоянова Алексиева Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап, свитък 6, м. ноември 2007 РААБЕ, България
доц. Мария Стоянова Алексиева Изработване на стратегия за развитие на училището (модулна програма за обучение на директори) 2007 Национален институт за обучение на директори
доц. Мария Стоянова Алексиева Сътрудничество със социални партньори и неправителствени организации (модулна програма за обучение на директори) 2007 Национален институт за обучение на директори
доц. Мария Стоянова Алексиева Практикум по информационни технологии (в съавторство) 2007 "Бряг" - Бургас
доц. Мария Стоянова Алексиева Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап, свитък 5, м. септември 2007 РААБЕ
доц. Мария Стоянова Алексиева Методическо пособие за учители за работа със семейството 2007  
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетинг и логистика на туристическия пазар - електронно помагало за дистационно обучение в магистърска степен , 70 стр. 2007 Технически университет- Габрово
проф. Милен Иванов Балтов Балтов, М., Д. Копева, и др., "Наръчник за създаване на клъстери и възможностите за бизнеса за работа в мрежа в трансграничния регион на Петрич, Разлог и Струмяни, България и Серес и Неа Петрици, Гърция" 2007 ФАР ТГС България-Гърция, София
проф. Симеон Стефанов Божанов Правна уредба на опазването на околната среда 2007 изд. Балкан
доц. Румен Тодоров Бостанджиев "Азбука за теб и мен" - книжка за родителите 2007 Програма на ООН за развитие
доц. Румен Тодоров Бостанджиев "Азбука за теб и мен" - задачи за самостоятелна работа на ученици от 5 - 8 клас 2007 Програма на ООН за развитие
гл.ас. Дияна Геогиева Видева "Овладяване на гнева" - Наръчник за работа с пробационните служби 2007 БСУ
гл.ас. Дияна Геогиева Видева "Овладяване на гнева" - Наръчник за работа в пробационните служби 2007 БСУ
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Казуси и решения по бюджетно счетоводство, в съавторство 2007 Янита Я С
доц. Евелина Димитрова Динева Практикум по информационни технологии - второ преработено и допълнено издание 2007 БСУ
доц. Веселина Господинова Жечева WWW програмиране 2007 ИК Божич
проф. Николай Стоянов Колев Казуси и решения по бюджетно счетоводство 2007 ИРИТА
доц. Галина Георгиева Куртева Основи на управлението- учебник 2007 Експрес Габрово
доц. Галина Георгиева Куртева "Основи на управлението" учебно помагало 2007 Изд. "Експрес" Габрово
доц. Галина Георгиева Куртева "Функции на управлението" - учебник 2007 Издателство "Бряг"
проф. Андон Димитров Лазаров Конвулюционни кодове - лекция по "Кодиране и защита на информацията" 2007 БСУ, Бургас
проф. Андон Димитров Лазаров Турбо кодове - лекция по "Кодиране и защита на информацията" 2007 БСУ, Бургас
проф. Андон Димитров Лазаров Минимизация на крайни автомати - лекция по "Дискретна математика" 2007 БСУ, Бургас
доц. Георги Иванов Маринов Европейска икономическа интеграция. Основи на евроинтеграцията 2007 Фумипрес
доц. Гинка Иванова Милчева Функции на управлението 2007 "Бряг" Бургас
гл.ас. Красимира Христова Минева Овладяване на гнева 2007 Наръчник за пробационните служби
доц. Пепа Иванова Митева Овладяване на гнева. Корекционна програма за обществено въздействие. 2007 Бургас, БСУ
ст.преп. Николай Маринов Николов Плурилигнвизъм и мултикултурализъм - помагало за преподаватели по чужди езици. 2007 Център за Модерни Езици, Грац, Австрия
гл.ас. Гергана Василева Николова Сборник от задачи по счетоводство на предприятието - в съавторство 2007 Апел, Бургас
гл.ас. Вилислав Василев Петров Основи на управлението - учебно помагало 2007 "ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска учебник "Функции на управлението" 2007 издателство "Бряг"
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска помагало "Основи на управлението" 2007 Габрово
доц. Иванка Милкова Стамова Стамова, И.М., Стамов, Г.Т., Лекции по линейна алгебра и аналитична геометрия, четвърто издание. 2007 Деметра, София
проф. Димитър Димов Юдов Електротехника и Електроника 2007 Онгъл- Варна, 265 стр.
доц. Мария Стоянова Алексиева Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап - 1 и 2 свитък, ръководил на авторския колектив 2006 РААБЕ
доц. Мария Стоянова Алексиева Практикум по информационни технологии 2006 "Ирита Принт"
проф. Лина Георгиева Анастасова Основи на гостоприемството (хотелиерство, рестор., екскурз.)- автори:доц.В.Благоев,доц.Л.Анастасова,доц. Марин Нешков, гл. ас. Ст. Маринов 2006 Интернешънъл Юнивърсити, София
проф. Милен Иванов Балтов Разработване и изпълнение на проекти по линия на Структурните фондове за общините в България (учебен материал за 2-дневен курс и ръководство за обучителя) 2006 Школа за публични финанси към Министерство на фина
проф. Костадин Кирилов Бобев Криминалистика, Второ издание 2006  
гл.ас. Дияна Геогиева Видева Ръководство за разработване на проект за хуманитарни цели 2006 БСУ
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Ръководство за разработване на проект за хуманитарни цели" 2006  
проф. Момяна Мартинова Гунева Учебно помагало по "Наказателно право" за спец. ПА 2006  
проф. Момяна Мартинова Гунева Съставът на престъплението в българското наказателно право, Справочник на съдебния заседател, стр. 50 - 57, С. 2006 USAID, сдр. Дике
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Помагало по бюджетно счетоводство 2006 Ирита
гл.ас. Славка Димова Димитрова Правна клиника - практическо ръководство 2006 СИБИ
доц. Сава Христов Димов Димов, С.Х., П.В.Ушанов, В.Э.Керимов и В.В.Смирнов. УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ. Учебно-методический комплекс. 2006 Москва, Финансовая академия при правительстве РФ
доц. Евелина Димитрова Динева Практикум по информационни технологии 2006 БСУ
доц. Радостин Симеонов Долчинков Ръководство за работа със CAD система Solid Edge 2006 Ирита-Принт-Казанлък
доц. Николина Белчева Драгнева Организация на товарни и пътнически превози- ръководство за упражнения 2006 "ОНГЪЛ" ДЗЗД гр. Варна
доц. Николина Белчева Драгнева Организация на пътнически итоварни превози- ръководство за курсово проектиране 2006 "ОНГЪЛ" ДЗЗД гр.Варна.
проф. Николай Стоянов Колев Бюджетно счетоводство - 2006 2006  
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Подготовка на малките и средните предприятия в България за включване в Единния европейски пазар: методология за фирмен анализ и планиране при кандидатстване за финансиране със средства от Европейския съюз 2006 Изд. "Бряг", Бургас
проф. Калина Грозева Лукова Сборник "Стратегии на текста" - предговор, редактор 2006 БСУ
доц. Георги Иванов Маринов България -Европейски съюз (част първа). Брошура N 542 2006 в. Икономически живот, бр.33
доц. Георги Иванов Маринов България -Европейски съюз (втора част). Брошура N 543 2006 в. Икономически живот, бр.34
доц. Георги Иванов Маринов Европейска искономическа интеграция. част трета. България -ЕС 2006 Фуми прес
доц. Георги Иванов Маринов Евроинтеграция: България и европейски съюз ( присъединяване и членство) 2006 Фуми интелект, София
доц. Стоянка Колева Моллова Контрол и диагностика на компютърни системи 2006 www.bfu.bg
доц. Мария Иванова Нейчева Икономика. Сборник тестове, съавт. 2006 Абагар
гл.ас. Гергана Василева Николова Подготовка на МСП в България за включване в ЕЕП: Методология за фирмен анализ и планиране при кандидатстване за финансиране със средства от ЕС - в съавторство 2006 Апел - бургас
доц. Иванка Милкова Стамова Стамова, И.М., Стамов, Г.Т., Лекции по диференциално и интегрално смятане на функция на една реална променлива 2006 Деметра, София
проф. Веселин Христов Цанков Бежанско право, С., 2006, 230 стр 2006 Албатрос
доц. Никола Иванов Аврейски Конкурентноспособност и европейска интеграция (член на Редакционната колегия) 2005 ЦЮН на БСУ
доц. Мария Стоянова Алексиева Изграждане на ефективна и многокултурна общност (в колектив) 2005 Фондация "Програма Стъпка по стъпка"
доц. Мария Стоянова Алексиева Изграждане на критическо разбиране (в колектив) 2005 Фондация "Програма Стъпка по стъпка"
доц. Мария Стоянова Алексиева Формиране на критическо съзнание (в колектив) 2005 Фондация "Програма Стъпка по стъпка"
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Ангелов П. Видео и аудио техника - Второ преработено и допълнено издание 2005 БСУ
проф. Румен Илиев Вълчев Гражданско образование - книга на учителя, горен курс 2005 "Отворено образование"
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Двигателна терапия - Кинезитерапия" 2005 "Ирита Принт", Казанлък
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Ръководство за семинарни упражнения по методика на физическото възпитание" 2005 "Ирита Принт", Казанлък
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Сборник по банково счетоводство 2005 "Ирита" - Казанлък
доц. Сава Христов Димов Димов, С.Х., В.Э.Керимов, Гусева, Е.Э. и В.В. Смирнов. БУЛГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ. Учебно-методический комплекс. 2005 Москва, Финансовая академии при правительстве РФ
доц. Евелина Димитрова Динева Самостоятелни работи по математика за четвърти клас - 1 2005 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Евелина Димитрова Динева Самостоятелни работи по математика за четвърти клас - 2 2005 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Евелина Димитрова Динева Самостоятелни работи по математика за трети клас - 1,2 2005 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Евелина Димитрова Динева Задачи по математика за четвърти клас 2005 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Радостин Симеонов Долчинков МАШИНОЗНАНИЕ- второ преработено издание 2005 Ирита-Принт-Казанлък
проф. Николай Стоянов Колев Банково счетоводство 2005 изд. ИРИТА, Казанлък
проф. Николай Стоянов Колев Сборник с решени задачи по Банково счетоводство 2005 изд. Ирита, Казанлък
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Разработване на експортен план: методическо ръководство, електронна форма 2005 БСУ
доц. Галина Георгиева Куртева Избор на стратегическа позиция на фирма - методическо ръководство 2005 БСУ
доц. Галина Георгиева Куртева Разработване на бизнес план - методическо ръководство 2005 Експрес
проф. Андон Димитров Лазаров Цифрова и обработка и програмно осигуряване в комуникациите 2005 Web Site - BFU - Bourgas
доц. Пепа Иванова Митева Практически въпроси за интервю при подбор на учители 2005 РААБЕ
доц. Мария Иванова Нейчева Микроикономика. Сборник тестове, съавт. 2005 Бряг
гл.ас. Гергана Василева Николова Въведение в счетоводството - в съавторство 2005 Апел - Бургас
гл.ас. Гергана Василева Николова Сборник от задачи и тестове по счетоводство - в съавторство 2005 Апел-Бургас
проф. Даниела Ананиева Орозова Ръководство за работа с езика SQL към курса по бази от данни 2005 БСУ
доц. Иван Желев Пашов Изчисления в курса Финансова математика. Задачи 2005 Ирита, гр. Казанлък
гл.ас. Вилислав Василев Петров ръководство "Разработване на бизнес план" 2005 "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово
доц. Иванка Милкова Стамова Стамова, И.М., Стамов, Г.Т., Лекции по линейна алгебра и аналитична геометрия, второ преработено издание 2005 Деметра, София
проф. Ангел Захариев Тошков Оптоелектроника и оптични комуникации - учебник 2005 Учебник, Бургас, Бургаски свободен университет
проф. Ангел Захариев Тошков Оптоелектроника и оптични комуникации - ръководство за упражнения 2005 Ръководство за упражнения, Бургас, БСУ
проф. Галя Михайлова Христозова Учебник по български език за 4. клас /в съавторство/ 2005 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Тетрадка № 1 по български език за 4. клас 2005 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Тетрадка № 2 по български език за 4. клас / в съавторство/ 2005 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Тетрадка № 3 по български език за 4. клас /в съавторство/ 2005 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Книга за учителя по български език за 4. клас /в съавторство/ 2005 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Учебно помагало по български език и литература за 4. клас / в съавторство/ 2005 "Анубис"
проф. Димитър Димов Юдов Юдов Д.Д.,В.Ц.Вълчев "Преобразувателна техника " 2005 Онгъл-Варна
проф. Димитър Димов Юдов Аналогова схемотехника 2005 Ситроник, Варна
проф. Димитър Димов Юдов Токозахранващи устройства 2005 Ситроник, Варна
проф. Васил Николов Янков Въведение в счетоводството 2005 Бургас
проф. Васил Николов Янков Сборник от задачи и тестове /основи на счетоводството/ 2005 Бургас
доц. Мария Стоянова Алексиева Организация на позитивна класна стая, Утринна среща (в колектив) 2004 фондация "Програма Стъпка по стъпка"
доц. Мария Стоянова Алексиева Ръководство на обучителя, Утринна среща (в колектив) 2004 Фондация "Програма Стъпка по стъпка"
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Ангелов, П. Видео и аудио техника - Първо издание 2004 БСУ
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Ангелов П., Тошков А., Македонски Д., Измерване в електрониката и комуникациите 2004 БСУ
проф. Милен Иванов Балтов Балтов М., "Основи на предприемачеството", РЕЯ, Пловдив, 2004 г. 2004 Рея -Пловдив
проф. Милен Иванов Балтов Христов Д., М. Балтов и др., "Да контролираме паричния поток", Видео казус от практиката на Хирон мениджмънт и Димитър Христов, www.evi-incubator.bg/resource/index.php Програма Леонардо да Винчи BG/01/B/F/PP-1320, София, 2004 г. 2004  
проф. Милен Иванов Балтов Балтов М., „Основи на управлението", Ресурсна книга за дистанционен курс в бакалавърската степен SMBB 101D, Училище по мениджмънт - Нов български университет, София, 2004 г. 2004 Нов български университет
проф. Румен Илиев Вълчев Гражданско образование- учебник за ученика, горен курс 2004 "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Гражданско образование - книга за учителя, горен курс 2004 "Отворено образование"
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Професионални умения за хуманитарните специалности" 1 2004 "Ирита Принт", Казанлък
гл.ас. Зорница Костова Ганева "Професионални умения за хуманитарните специалности" 2 2004 "Ирита Принт", Казанлък
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Математически формули 2004  
гл.ас. Атанас Иванов Димитров Димитров Ат., Лецковска С. Protel 99 SE - Ръководство за учебна практика 2004 БСУ-2004
доц. Евелина Димитрова Динева Самостоятелни работи по математика за втори клас - 1,2 2004 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Евелина Димитрова Динева Задачи по математика за трети клас 2004 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Радостин Симеонов Долчинков МАШИНОЗНАНИЕ- първо издание 2004 Ирита-Принт-Казанлък
гл.ас. Янислав Панайотов Желев Компютърна графика CD 2004 БСУ
проф. Николай Стоянов Колев Бюджетно счетоводство - 2004 2004 изд. ИРИТА, Казанлък
проф. Николай Стоянов Колев Помагало по програмни продукти в счетоводството 2004 изд. Ирида, Казанлък
проф. Андон Димитров Лазаров Мобилни комуникации и програмно осигуряване 2004 Web Site - BFU - Bourgas
проф. Андон Димитров Лазаров Дискретна математика 2004 Web Site - BFU - Bourgas
проф. Андон Димитров Лазаров Кодиране и защита на информацията 2004 Web Site - BFU - Bourgas
доц. Мариана Георгиева Лазарова Реторика - теория и практика на убеждаващото говорене 2004 АПН - Бургас
доц. Силвия Александрова Лецковска С. Лецковска, А. Димитров, Ръководство за учебна практика Protel 99SE 2004 Варна
доц. Пепа Иванова Митева Как да формираме социални умения у малките ученици 2004 ИК М-8-М
гл.ас. Гергана Василева Николова Сборник от задачи и тестове по счетоводство на предприятието - в съавторство 2004 Апел-Бургас
проф. Даниела Ананиева Орозова Ръководство по програмни езици 2004 БСУ
доц. Иван Желев Пашов Изчисления в курса Финансова математика 2004 Ирита, гр. Казанлък
доц. Диана Димитрова Попова Guidebook and Proceedings for Student Placement, Translator 2004 Bourgas Free University, ISBN 954-9370-03-8, 2004
проф. Ангел Захариев Тошков Методическо пособие за лабораторни упражнения по комутационни вериги 2004 Пособие за упражнения , Бургас, БСУ
проф. Ангел Захариев Тошков Измерване в електрониката и електротехниката - учебник 2004 Учебник, Бургас, Бургаски свободен университет
проф. Галя Михайлова Христозова Учебна тетрадка по български език за първи клас - Приятелче на първолачето 2004 "Д-р Иван Богоров"
проф. Галя Михайлова Христозова Книга за учителя по български език за трети клас /в съавторство/ 2004 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Учебник по български език за 3. клас /в съавторство/ 2004 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Тетрадка № 1 по български език за 3. клас /в съавторство/ 2004 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Тетрадка № 2 по български език за 3. клас /в съавторство/ 2004 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Тетрадка № 3 по български език за 3. клас /в съавторство/ 2004 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Учебно помагало по български език и литература за 3.клас 2004 "Анубис"
проф. Петко Станков Чобанов Макроикономика 2004 Бряг
проф. Васил Николов Янков Сборник от задачи и тестове по счетоводство 2004  
доц. Никола Иванов Аврейски Георги Димитров: Дневник (март 1933 - февруари 1949). Избрано 2003 "Изток - Запад"
доц. Никола Иванов Аврейски Трансгранично сътрудничество (член на Редакционната колегия) 2003 ЦЮН на БСУ
гл.ас. Пламен Ангелов Ангелов Ангелов, П. Конструиране и технол. на електронни апаратури 2003 Ситроник ООД
проф. Милен Иванов Балтов Балтов М. и Г. Ретенбахер, "Разработка на предложения и оферти", обучителен модул, Програма на ГТЦ „Професионално обучение и насърчаване на заетостта" - ГОПА Уърлдуайд консалтънтс, София, 2003 г. 2003  
доц. Веселина Живкова Ватева Функционална стилистика /със задачи и текстове за упражнения / 2003 изд. "Димант", Бургас
проф. Румен Илиев Вълчев Гражданско образование- книга на учителя, начален курс 2003 "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Гражданско образование- книга на учителя, среден курс 2003 "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Гражданско образование - учебник за ученика, начален курс 2003 "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Гражданско образование- учебник за ученика, среден курс 2003 "Отворено образование"
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Маринов М., Георгиева П., Математика - 304 стр 2003 Демократични традиции - Деметр
доц. Евелина Димитрова Динева Задачи по математика за шести клас 2003 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Евелина Димитрова Динева Математика за втори клас 2003 Архимед, София
доц. Евелина Димитрова Динева Самостоятелни работи по математика за първи клас -1,2 2003 ИК"Т.Калоянов"
доц. Евелина Димитрова Динева Учебна тетрадка по математика за втори клас - 1 2003 Архимед, София
доц. Евелина Димитрова Динева Учебна тетрадка по математика за втори клас - 2 2003 Архимед, София
доц. Евелина Димитрова Динева Книга за учителя по математика за втори клас 2003 Архимед, София
доц. Евелина Димитрова Динева Задачи по математика за втори клас 2003 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Евелина Димитрова Динева Задачи за свободноизбираема подготовка по математика за втори клас 2003 ИК"Т.Калоянов", Бургас
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Андронов, Анастасова, Маринова, Арнаудова, Информационен пакет за бълг.и чуждестр.студ... 2003 "Апел"Бургас
проф. Николай Стоянов Колев Бюджетно счетоводство - 2003 2003 изд. Ирида, Казанлък
проф. Андон Димитров Лазаров Дискретни структури 2003 Web Site - BFU - Bourgas
проф. Андон Димитров Лазаров Комуникационни вериги 2003 Web Site - BFU - Bourgas
проф. Андон Димитров Лазаров Радиовълни антеннофидерни устройства и микровълнова техника 2003 Web Site - BFU - Bourgas.
гл.ас. Даниела Жекова Марева Юдов Д., Марева Д., Марев Е. - "Аналогова схемотехника" - ръководство за лабораторни упражнения - второ допълнено издание 2003 БСУ - ISBN 954-91128-4
гл.ас. Даниела Жекова Марева Юдов Д., Тодоринов,Марева Д . - "Токозахранващи устройства" - ръководство за лабораторни упражнения 2003 БСУ- ISBN 954-91128-8-8
доц. Стоянка Колева Моллова Компютърни архитектури 2003 Военно издателство, София
гл.ас. Гергана Василева Николова Сборник от задачи и тестове по счетоводство- в съавторство 2003 Апел-Бургас
гл.ас. Гергана Василева Николова Въведение в счетоводството-в съавторство 2003 Апел-Бургас
ст.преп. Йорданка Димитрова Николова Учебник по английски език за ІІ клас, "Teddy Bear" 2003 Изд. "Д-р Иван Богоров"
доц. Камен Димитров Сейменлийски Ушева М., Р. Пенова, С. Савов, К. Костадинов, К. Сейменлийски, Теоретична електротехника във въпроси и отговори, БСУ, ISBN 954-731-205-9 2003 "Димант" - Бургас
доц. Иванка Милкова Стамова Маринов, М., Стамова, И.М., Тригонометрични редове на Фурие и интеграл на Фурие 2003 Деметра, София
доц. Иванка Милкова Стамова Стамова, И.М., Стамов, Г.Т., Лекции по линейна алгебра и аналитична геометрия 2003 Деметра, София
проф. Ангел Захариев Тошков Ръководство за лабораторни упражнения по измерване в електрониката и електротехниката - ръководство за упражнения 2003 Ръководство за упражнения, Бургас, БСУ
проф. Ангел Захариев Тошков Методическо пособие за лабораторни упражнения по оптoeлектроника 2003 Пособие за упражнения , Бургас, БСУ
проф. Галя Михайлова Христозова Български език за 2. клас / в съавторство/ 2003 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Книга за учителя по български език за втори клас /в съавторство/ 2003 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Читанка за 2. клас /в съавторство/ 2003 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Учебна тетрадка №1 за 2. клас /в съавторство/ 2003 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Учебна тетрадка № 2 за 2. клас /в съавторство/ 2003 "Анубис"
проф. Петко Станков Чобанов Макроикономика 2003 ирита
проф. Димитър Димов Юдов Юдов Д., Токозхранващи ъстройства 2003 Варна-259 стр.
проф. Васил Николов Янков Сборник от задачи и тестове по счетоводство - първа част 2003 Бургас
проф. Васил Николов Янков Въведение в счетоводството - учебник 2003  
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетинговые исследования в туризме (за университети в Русия и Беларус) 2002 изд. Новое знание -Москва
проф. Милен Иванов Балтов Ivanov I., M. Baltov, et al., "Strategy Design and Implementation" Learning module in Phare Management Training Project, SDA Bocconi, Copenhagen Business School, London Business School, Sofia, 2002. и Свитък с презентационните материали на Учебен консорци 2002  
доц. Евелина Димитрова Динева Задачи по математика за пети клас 2002 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Радостин Симеонов Долчинков Ръководство за курсови задачи по МАШИНОЗНАНИЕ 2002 БСУ - Бургас
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Колев Н.,Д.Юдов, Ю.Маринова, М.Арнаудова,Справочник за бълг. и чуждестр.студенти 2002 "Ирита" Казанлък
гл.ас. Ирена Петрова Кунева гл.2, гл.3 и 4 в учебн. "Ключ към Маркетинга" 2002 изд. Стопанство, София
проф. Калина Грозева Лукова Творчеството на Петя Дубарова - в и извън социалната определеност 2002 Пловдив, 2002.( предговор, рецензент)
гл.ас. Даниела Жекова Марева Юдов Д. Марева Д. Марев Е. -"Аналогова схемотехника" - ръководство за лабораторни упражнения 2002 БСУ- ISBN 954-91128-4-4
доц. Стоянка Колева Моллова Надеждност и тестване на компютърни системи 2002 Военно издателство, София
проф. Галя Михайлова Христозова Учебна тетрадка № 3 за първи клас 2002 "Анубис"
проф. Галя Михайлова Христозова Книга за учителя по български език за първи клас /в съавторство/ 2002 "Анубис"
проф. Димитър Димов Юдов Юдов Д. Аналогова схемотехника - учебник 2002 БСУ-Бургас- 224 стр.
проф. Димитър Димов Юдов Юдов Д. Марева Д. Марев Е. Аналогова схемотехника - ръков. за лаб. упражнения 2002 БСУ-Бургас- 96 стр.
доц. Никола Иванов Аврейски Историкът - гражданин и учен: Сборник в чест на академик Илчо Димитров (съставителство) 2001 "Св. Кл. Охридски"
доц. Мария Стоянова Алексиева Екологични ситуации, игри и упражнения за деца от ПВ 2001 "Димант"
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетингови комуникации в туризма и услугите 2001 изд. Ирита, Казанлък
проф. Костадин Кирилов Бобев Криминалистика 2001  
проф. Момяна Мартинова Гунева Книга на Гинес за престъпленията, 238 стр. (предговор и научна редакция), С. 2001 изд. "Гея - Либрис"
доц. Евелина Димитрова Динева Математика за първи клас 2001 Архимед, София
доц. Евелина Димитрова Динева Хайде да посмятаме 2001 Архимед, София
доц. Евелина Димитрова Динева Време е за математика 2001 Архимед, София
доц. Евелина Димитрова Динева Книга за учителя по математика за първи клас 2001 Архимед, София
доц. Евелина Димитрова Динева Задачи по математика за първолаци 2001 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Евелина Димитрова Динева Математика - задачи по математика за първолаци 2001 ИК"Т.Калоянов", Бургас
доц. Радостин Симеонов Долчинков Долчинков, Р., Кр. Петков. Ръководство за решаване на задачи по теоретична .. 2001 ИРИТА
проф. Николай Стоянов Колев Финансива политика и дейности в общината (модул ІV) 2001 БСУ
проф. Николай Стоянов Колев Бюджетно счетоводство 2001 изд. Ирида, Казанлък
проф. Николай Стоянов Колев Бюджетно счетоводство (помагало) 2001 изд. Ирида, Казанлък
проф. Николай Стоянов Колев Сборник по банково счетоводство 2001 изд. Ирида, Казанлък
доц. Стоянка Колева Моллова Компютърни системи :Организация на компютъра,Компютърни архитектури 2001 www.pv-ma.bg
доц. Камен Димитров Сейменлийски Ушева М. П., К. Д. Сейменлийски, Ръководство за лабораторни упражнения по Електротехника, ISBN 954-760-006-0, "Колор Принт" - АД, Варна 2001 "Колор Принт" - АД, Варна
доц. Камен Димитров Сейменлийски Ушева М. П., К. Д. Сейменлийски, Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника - I част (стационарни режими в ЛЕВ), ISBN 954-760-015-Х-(Ч1) 2001 "Колор Принт" - АД, Варна
доц. Камен Димитров Сейменлийски Ушева М. П., К. Д.Сейменлийски, Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника - II част (преходни процеси в ЛЕВ), ISBN 954-760-015-Х-(Ч1) 2001 "Колор Принт", АД, Варна
доц. Камен Димитров Сейменлийски Ушева М. П., К. Д. Сейменлийски, Ръководство за лабораторни упражнения по Теоретична Електротехника, ISBN 954-760-006-0 2001 "Колор Принт" - АД, Варна
проф. Петко Станков Чобанов Макроикономика 2001 Ирита
проф. Николай Стоянов Колев Банково счетоводство 2000 ИРИТА
гл.ас. Ирена Петрова Кунева гл.3 - Качество на стоките, Конкурентоспособност на стоката, Опаковка и маркировка -в учебника "Стокова политика " 2000 изд. Стопанство, София
доц. Стоянка Колева Моллова Пособие за практически занятия по надеждност и тестване на компютърни системи 2000 ВВУАПВО"П.Волов", Шумен
гл.ас. Евгений Николов Мосинов Обща теория на правото 2000 Форос
ст.преп. Йорданка Димитрова Николова Help Yourself 2000 Selecta Publishing House
проф. Галя Михайлова Христозова Задачи по български език за втори клас 2000 ЕТ"Т.Калоянов", Б.
проф. Галя Михайлова Христозова Пиша сам. Учебна тетрадка по бълг.език за първи клас 2000 ЕТ"Т.Калоянов", Б.
проф. Петко Станков Чобанов Макроикономика 2000 изд. Ирида, София
проф. Васил Николов Янков Счетоводство на предприятието /Сборник от задачи и тестовеІ 2000  
доц. Радостин Симеонов Долчинков Пенков Г., Ю. Маринова, Р. Долчинков, Пом. за самост. раб. по Основи на конст 1999 БСУ
доц. Мариана Георгиева Лазарова Самоучител по правопис 1999 Изд."Слово" - В.Т.
доц. Силвия Александрова Лецковска Раканова (Лецковска)С., Й. Генов, Материалознание и технология на материалите 1999 ТУ - гр. София
проф. Петко Станков Чобанов Основи на икономическата теория 1999 Нови хоризонти, София
доц. Мария Стоянова Алексиева Ваканционни пътешествия 1998 Димант"
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Трудово и осигурително право 1996 БСУ
проф. Николай Стоянов Колев Отчитане на разходите и калкулиране (сборник от задачи, тестове и казуси). Александров, Ст., Колев, Н. Аверкович, Е. и др. Свищов, 1996. с. 154 1996 СА "Д. А. Ценов"
гл.ас. Радостина Стоилова Иванова Трудово и осигурително право 1995 БСУ
проф. Николай Стоянов Колев У п р а в л е н с к а о т ч е т н о с т. Александров, Ст., Аверкович, Е. Колев, Н. Свищов, 1995, с. 254. 1995 СА "Д. А. Ценов"
гл.ас. Евгений Николов Мосинов НА по ТСУ - учебно помагало 1995 Университетско издателство
гл.ас. Евгений Николов Мосинов Вещно право 1994 Университетско издателство
проф. Калина Грозева Лукова Помагало по български език за чуждестранни студенти (в съавторство с Е. Терзиева). 1991 Издателство на Университет "Асен Златаров", Бургас
проф. Калина Грозева Лукова Български език за чуждестранни студенти от ІІ курс 1984 Издателство на Университет "Асен Златаров", Бургас
проф. Момяна Мартинова Гунева Учебно помагало по особената част на НК (глави VІІ - ХІ)   предстои отпечатване