Годишник на Бургаския свободен университет

Годишникът на БСУ  е сборник от научни трудове на преподаватели и докторанти на Бургаския свободен университет, който се издава веднъж годишно. По преценка на редакционната колегия в Годишника могат да публикуват и други лица от страната или чужбина. Годишникът включва всички научноизследователски направления в центровете на университета. В изданието се публикуват научни съобщения и статии, а в отделни случаи и студии.


Трудовете се отпечатват на български или на чужд език (английски, немски, френски, руски или друг европейски) с резюмета на английски и български език, а когато текстът е на друг език, и на него. Резюметата трябва да са достатъчно подробни.