Технически изисквания

Научното съобщение, статията или студията и тяхното резюме на английски език да бъдат изпратени на godishnik@bfu.bg . При наличие на сложни схеми, диаграми и таблици да се предостави в стая 213 на БСУ копие на материала, отпечатано на принтер едностранно и с номерирани страници.

Обем – научно съобщение – до 4 страници, статия – до 8 страници, студия – до 26 страници.

Формат на страницата А4 със следните отстъпи:

  • за първа страница: горе – 65 мм., долу– 40 мм., ляво– 45 мм., дясно– 30 мм.
  • за останалите страници: горе-50мм., долу-40мм., ляво-45мм., дясно -30 мм.

Материалът да бъде подготвен с помощта на MS Word. За основния текст да се използва шрифт Times New Roman – Size 10 , Normal и единичен интервал между редовете.

Оформянето на началната страница да съдържа следните елементи: заглавие, отпечатано с главни букви с удебелен шрифт - Size 12 и разположено на 65 мм от горния край на страницата, центрирано; научното звание и степен, името на автора(ите) и институцията през един празен ред под заглавието – Size 10, удебелен шрифт. Заглавието, името на автора(ите), анотацията и ключовите думи на английски език да са разположени както следва: заглавието през един празен ред с удебелен шрифт, главни букви, Size 12, центрирано; името на автора(ите) - през един празен ред под заглавието – Size 10, удебелен шрифт, центрирано; анотацията (abstract) с наклонен шрифт в обем до пет машинописни реда през един празен ред под името на автора – Size 10, удебелен шрифт; ключовите думи (key words) с наклонен шрифт през един празен ред под анотацията – Size 10, удебелен шрифт.

Текстът на научното съобщение, статията или студията започва през два празни реда. Фигурите и таблиците се монтират в текста. Всички параграфи от основния текст да са подравнени двустранно с отстъп на първия ред 12 мм.

Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ], а номерата на формулите - с цифра, разположена вляво от тях, в малки скоби ( ).

Литературата, посочена в края на материала, се изписва съгласно стандарта на библиографското описание (виж. образеца), през два празни реда след текста на доклада.

Текстът заедно с литературата да завършва в края на страницата.

 

Образец 


ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ В БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ
Невена Георгиева Стаматова

1 празен ред 

Бургаски свободен университет
COLLISION BETWEEN USAGE AND CODIFIED NORM IN CONTEMPORARI BULGARIAN LANGUAGE

1 празен ред  

Nevena Gеоrgieva Stamatova

1 празен ред  

Abstract: 
1 празен ред  

Key words: 

1 празен ред  

Основен текст на статията. 
2 празни реда

При наличие на формули в текста, те да се оформят с Equation Editor с Size 10, наклонен шрифт. 
( 1 ) Сдоп.  A. Wq. N 

Литература: 
1 празен ред  

1.     Велниц, Ан. Международен етикет. С., 2007.
2.    Вем, Ал. Езикът на жестовете. С., 2009.
3.    Гарнер, А. и Ал. Пиз. Язык разговора. М., 2008.