Условия за публикуване

Изисква се ръкописът да не е бил и да не бъде публикуван в друго издание което авторите удостоверяват с декларация. Всички ръкописи се  рецензират. Рецензентите се определят от редакционната колегия. Авторите се уведомяват за резултата от рецензията. Редакторите си запазват правото да редактират ръкописите, когато е нужно, и да не приемат тези, които не отговарят на изискванията и обхвата на списанието. Отговорност за съдържанието на отпечатаните в Годишника трудове носят авторите.
За преподавателите на трудов договор публикуването е безплатно. За всички останали има такса. 
Авторът следва да заплати по банков път такса за публикуване на научно съобщение в размер на 40 лв., статия – 80 лв., студия – 180 лв., а съавторите по 20 лева за научно съобщение, 30 лева за статия и 50 лева за студия. Чуждестранните автори заплащат такса за публикуване на научно съобщение в размер на 40 евро, статия – 80 евро, студия – 180 евро, а съавторите по 20 евро за научно съобщение, 30 евро за статия и 50 евро за студия.
Таксите следва да бъдат преведени по следната сметка:

  • Бургаски свободен университет
  • IBAN : BG50BUIN78551080025816
  • BIC : BUINBGSF
  • „Алианц Банк България” АД

В основанието за превода следва да се посочват:
- трите имена на автора;
- за Годишник на БСУ

Таксата за публикуване в Годишника на БСУ може да се плати в лева и с карта ТУК!

Авторът да уточни за кого ще бъде предназначена фактурата – за институция (име на институцията, булстат и МОЛ) или за частно лице  (трите имена и ЕГН).
Срок за изпращане на публикациите: 30 октомври на ел.адрес: godishnik@bfu.bg