Годишник Студентско научно творчество

Годишникът Студентско научно творчество на БСУ е сборник от публикации на студенти и докторанти от БСУ и други университети, който се издава веднъж годишно след организираната годишна национална конференция за студентско научно творчество. Годишникът включва всички научни доклади на студенти, които са се класирали на националния форум.

Трудовете се отпечатват на български или на чужд език (английски, немски, френски, руски или друг европейски), ако има доклади на чуждестранни студенти с резюмета на английски и български език, а когато текстът е на друг език, и на него. Резюметата трябва да са достатъчно подробни.