Технически изисквания

1. Докладът или научното съобщение и неговото резюме на български език да бъдат изпратени на мейла на конференцията snt@bfu.bg. При наличие на сложни схеми, диаграми и таблици да се предостави в стая 213 на БСУ копие на материала, отпечатано на принтер едностранно и с номерирани страници. 
2. Обем – до 7 стандартни страници. 
Формат на страницата А4 със следните отстъпи: 

  • за първа страница: горе– 65 мм., долу– 40 мм., ляво– 45 мм., дясно– 30 мм. 
  • за останалите страници: горе-50мм., долу-40мм., ляво-45мм., дясно -30 мм. 

3. Материалът да бъде подготвен с помощта на MS Word. За основния текст да се използва шрифт Times New Roman – Size 10 , Normal и единичен интервал между редовете. 
4. Оформянето на началната страница да съдържа следните елементи: заглавие, отпечатано с главни букви с удебелен шрифт - Size 12 и разположено на 65 мм от горния край на страницата, центрирано; научното звание и степен, името на автора(ите) и институцията през един празен ред под заглавието – Size 10, удебелен шрифт. Заглавието, името на автора(ите), анотацията и ключовите думи на английски език да са разположени както следва: заглавието през един празен ред с удебелен шрифт, главни букви, Size 12, центрирано; името на автора(ите) - през един празен ред под заглавието – Size 10, удебелен шрифт, центрирано; анотацията (abstract) с наклонен шрифт в обем до пет машинописни реда през един празен ред под името на автора – Size 10, удебелен шрифт; ключовите думи (key words) с наклонен шрифт през един празен ред под анотацията – Size 10, удебелен шрифт. 
5. Текстът на доклада или научното съобщение започва през два празни реда. Фигурите и таблиците се монтират в текста. Всички параграфи от основния текст да са подравнени двустранно с отстъп на първия ред 12 мм. 
6. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ], а номерата на формулите - с цифра, разположена вляво от тях, в малки скоби ( ). 
7. Литературата, посочена в края на материала, се изписва съгласно стандарта на библиографското описание (виж. образеца), през два празни реда след текста на доклада. 
8. ТЕКСТЪТ НА ДОКЛАДА ИЛИ НАУЧНОТО СЪОБЩЕНИЕ ДА ЗАВЪРШВА НА ЦЯЛА СТРАНИЦА.

Образец

 

ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ В БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ
1 празен ред
Невена Георгиева Стаматова
Бургаски свободен университет 
1 празен ред
ETIQUETTE AND PROTOCOL IN BUSINESS COMMUNICATIONS
1 празен ред
Nevena Gеоrgieva Stamatova
1 празен ред


Abstract: 
1 празен ред
 Key words: 
2 празни реда
Основен текст на статията. 

При наличие на формули в текста, те да се оформят с Equation Editor с Size 10, наклонен шрифт.

 ( 1 ) Сдоn. < A. Wq. N

2 празни реда

Литература:

1. Велниц, Ан. Международен етикет. С., 2007.
2. Фокс, С. Бизнес етикет, Алекс Софт, С., 2007.
3. Хартли, Г. и М.Каринч. Езикът на жестовете. С., 2008.
4. Хоган, К. Тайният език на общуването. С., 2008. 
5. Шипли, Дейвид  Интернет етикет / Дейвид Шипли, Уил Шуолби . - София : Слънце, 2009 . 
6. Шнайдер- Флег, С. Етикет за всеки ден. С., 2008.