Технически изисквания

1. Докладът и резюме на български и на английски език трябва да бъдат изпратени на посочен в информацията за организиране и провеждане на конференцията електронен адрес.
 2. Обем – до 8 страници.
Формат на страницата А4 със следните отстъпи:
за първа страница: горе – 65 мм., долу– 40 мм., ляво– 45 мм., дясно– 30 мм.
за останалите страници: горе-50мм., долу-40мм., ляво-45мм., дясно -30 мм.
3. Материалът да бъде подготвен с помощта на MS Word. За основния текст да се използва шрифт Times New Roman – Size 10 , Normal и единичен интервал между редовете.
4. Оформянето на началната страница да съдържа следните елементи: заглавие, отпечатано с главни букви с удебелен шрифт - Size 12 и разположено на 65 мм от горния край на страницата, центрирано; научното звание и степен, името на автора(ите) и институцията през един празен ред под заглавието – Size 10, удебелен шрифт. Заглавието, името на автора(ите), анотацията и ключовите думи на английски език да са разположени както следва: заглавието през един празен ред с удебелен шрифт, главни букви, Size 12, центрирано; името на автора(ите) - през един празен ред под заглавието – Size 10, удебелен шрифт, центрирано; анотацията (abstract) с наклонен шрифт в обем до пет машинописни реда през един празен ред под името на автора – Size 10, удебелен шрифт; ключовите думи (key words) с наклонен шрифт през един празен ред под анотацията – Size 10, удебелен шрифт.
5. Текстът на научното съобщение, статията или студията започва през два празни реда. Фигурите и таблиците се монтират в текста. Всички параграфи от основния текст да са подравнени двустранно с отстъп на първия ред 12 мм.
6. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ], а номерата на формулите - с цифра, разположена вляво от тях, в малки скоби ( ).
7. Литературата, посочена в края на материала, се изписва съгласно стандарта на библиографското описание (виж. образеца), през два празни реда след текста на доклада.
8. Текстът заедно с литературата да завършва в края на страницата.

Образец

ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ В БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ
1 празен ред
Невена Георгиева Стаматова
Бургаски свободен университет 
ETIQUETTE AND PROTOCOL IN BUSINESS COMMUNICATIONS
1 празен ред
Nevena Gеоrgieva Stamatova


Abstract: 
1 празен ред
 Key words: 
1 празен ред
2 празни реда

Основен текст на статията. 

При наличие на формули в текста, те да се оформят с Equation Editor с Size 10, наклонен шрифт.

 ( 1 ) Сдоn. < A. Wq. N

2 празни реда

Литература:

7. Велниц, Ан. Международен етикет. С., 2007.
8. Фокс, С. Бизнес етикет, Алекс Софт, С., 2007.
9. Хартли, Г. и М.Каринч. Езикът на жестовете. С., 2008.
10. Хоган, К. Тайният език на общуването. С., 2008. 
11. Шипли, Дейвид  Интернет етикет / Дейвид Шипли, Уил Шуолби . - София : Слънце, 2009 . 
12. Шнайдер- Флег, С. Етикет за всеки ден. С., 2008.