СПИСАНИЕ БИЗНЕС ПОСОКИ

Списание "Бизнес посоки” е специализирано академично издание на Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет, създадено през 2005 г. Списанието се издава два пъти годишно на български език, като статиите са придружени с резюмета на английски език. Материалите на чуждестранни автори се публикуват на английски език.

Списание „Бизнес посоки” е форум за изява на идеи от различни теоретико-методологични традиции, поощрява плурализма в икономическата наука и е открито за научни дискусии. На страниците на списанието можете да намерите статии и научни съобщения, които: осветляват и предлагат решения на важни проблеми на икономическата и управленската практика от позицията на съвременните научни постижения; обогатяват дискусиите по най-новите икономически теории, подходи и методи и предлагат алтернативни решения; разглеждат проблемите на интеграцията на българската икономика в европейското икономическо пространство; разглеждат интердисциплинни проблеми като икономика и управление, право и икономика,социология и икономика, технология и икономика и др.; подпомагат организацията на обучението на студентите.

Всички материали в списанието се публикуват след анонимно рецензиране и одобрение от редакционната колегия. 

ISSN 1312-6016 (Print) ISSN 2367-9247 (Online)

Официален сайт на списание "Бизнес посоки"

Списание  "Бизнес посоки” е вписано в списъка на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, и е представено в популярни бази данни като:

ИНИОН РАН Google Scholar ZBW- German National Library of Economics Leibniz Information Centre for Economics. EBSCO CEEOL Scope Database

Списание „Бизнес посоки” се разпространява в:

 • Конгресна библиотека – Вашингтон, САЩ
 • Публична библиотека – Ню Йорк
 • Университетска библиотека – Стандфорд, САЩ
 • Университетска библиотека – Сиатъл, САЩ
 • Университетска библиотека – Бъркли, САЩ
 • Университетска библиотека – Оксфорд, Англия
 • Национална библиотека – Париж, Франция
 • Научна библиотека – Бон, Германия
 • Градска библиотека – Берлин, Германия
 • Библиотека на Обединените нации – Ню Йорк, Америка
 • Библиотека на обединените нации – Женева, Швейцария
 • Библиотека на Европейската комисия – Брюксел, Белгия
 • ВГБИЛ – Москва, Русия
 • Руска държавна библиотека – Москва, Русия
 • Академична библиотека – Москва, Русия
 • Национална библиотека – Санкт Петербург, Русия
 • Народна библиотека – Прага, Чехия

и във всички университетски библиотеки в страната.

Адрес на списанието:
8001, Бургас, ул."Сан Стефано" 62
Бургаски свободен университет, стая 510
списание "Бизнес посоки"
тел. + 359 56 900 550; + 359 56 900 400
galiap@abv.bg