Списание „Съвременна хуманитаристика”

Списание „Съвременна хуманитаристика“ се издава по идея на Центъра по хуманитарни науки и се индексира и реферира от бази данни EBSCO.


Мисията на сп. „Съвременна хуманитаристика“ е бъде форум за обсъждане и дискусии по важни за хуманитаристиката теми; да отразява научните търсения, идеи и постижения на преподавателите от Бургаския свободен университет; да съобщава за научните прояви в Центъра по хуманитарни науки; да служи за откриване и развитие на бъдещи научни таланти.


Целта на списанието е да се утвърди като своеобразен иноватор и лидер в медийното пространство за съвременна хуманитаристика. Идеята е да се търси значимото и дискусионното, да се анализира разнообразието от утвърдени в културния и в обществения живот теории и концепции, както и да се изградят и защитят нови концепции в хуманитаристиката.


Основният принцип на списанието е да създава пространства за диалог между различни научни общности, национални традиции и изследователски направления, като ориентира работата си към търсене на научни истини и дава приоритет на академичната оригиналност.


В условията на един все по-интензивен вътрешен и международен обмен на научни идеи очакваме списанието да стане форум за интердисциплинарен и интернационален диалог във всички изследователски полета на хуманитарните науки.


Обхват на списанието: предназначено е за научни работници, университетски преподаватели, студенти от хуманитарни специалности, журналисти, PR специалисти, филолози, социални работници.