Редакционна колегия

Главен редактор:

  • проф. дпн Галя Христозова


Заместник – главни редактори:

  • проф. дфн Калина Лукова
  • доц. д-р Йонка Балтаджиева


Технически секретар:

  • ст. преп. Николай Николов


Техническа подготовка и печат:

  • Издателство „ЕКС-ПРЕС”,
  • Габрово 


Адрес на списанието:
ул. „Сан Стефано” 62
8001 Бургас
„Съвременна хуманитаристика”
humanitar@bfu.bg