Рецензиране

Всички депозирани текстове предварително се разглеждат, като се държи да бъдат спазени  научните и издателските стандарти на списанието. Текстове, които не отговарят на критериите, не се допускат до рецензиране и се връщат на автора. Авторите  получават рецензиите си до 2 месеца от официалното депозиране на публикациите в редакцията на списанието. 

  • Приемане за публикация – при рецензия с подобна препоръка статията се публикува в бъдещ брой на списанието;
  • Приемане за публикация с изискване за нанасяне на промени и корекции – статията принципно се приема за публикуване, но авторът трябва да вземе под внимание забележките на рецензента и да внесе препоръчаните промени в срок до един месец.
  • Отхвърляне с възможност за бъдещо преразглеждане – статията е отхвърлена на този етап поради несъответствие с научните критерии на списанието, но предвид  интересната проблематика и съдържание може да бъде представена в бъдеще след основно преработване;
  • Категорично отхвърляне – статията не може да бъде приета за публикуване в списанието.


Ръкописите се депозират в редакцията на списанието на адрес:

  • Гр. Бургас 8001, ул. „Сан Стефано”62
  • Бургаски свободен университет
  • Списание „Съвременна хуманитаристика”
  • E – mail: humanitar@bfu.bg