Рецензиране

Всички статии се публикуват след рецензиране и одобрение от редакционната колегия. Предварително условие за разглеждане на депозираните материали е съответствието им с  научните и издателските стандарти на списанието. Текстове, които не отговарят на критериите, не се допускат до рецензиране и се връщат на автора. Авторите  получават рецензиите си до 2 месеца от официалното депозиране на публикациите в редакцията на списанието. Изготвената рецензия  има еднозначно заключение:

  • приемане за публикация – при подобна препоръка статията се публикува в следващия брой на списанието;
  • приемане за публикация с изискване за нанасяне на промени и корекции – статията принципно се приема за публикуване, но авторът трябва да вземе под внимание забележките на рецензента и да внесе препоръчаните промени в срок до един месец. Без тези корекции материалът не може да се публикува;
  • отхвърляне с възможност за бъдещо преразглеждане – статията се отхвърля поради несъответствие с научните критерии на списанието, но предвид  интересната проблематика и съдържание може да бъде представена в бъдеще след основно преработване;
  • категорично отхвърляне – статията не може да бъде приета за публикуване в списанието.