Технически изисквания

Първата страница на ръкописа трябва да съдържа: заглавие (без абревиатури); име и фамилия на автора (авторите); организация или институция, от която е авторът.

Изисква се резюме на статията на български и английски език - до 100 думи (около 10 реда) и посочване  на 5 - 8 ключови думи; кратка биографична справка съгл. посочения формуляр и попълнена декларация, че работата не е отпечатана или под печат.

Таблици, диаграми и графики се изискват и като отделни файлове. Трябва да е ясно обозначено мястото на тяхното позициониране в текста.

Текстът трябва да е внимателно проверен за грешки преди да бъде представен за рецензиране, редактиране и публикуване.

Технически параметри - Ръкописите трябва да бъдат по стандарт А4, с отстъпи: горе – 5 см. долу – 5,2 см. ляво – 4 см. дясно – 3 см.; шрифт Times New Roman 11 pt, междуредие 1. Максимален обем - 15 страници (около 2950 знака на страница). 

Статиите се представят на електронен носител (Word.doc) и на хартиен носител в 2 екземпляра в редакцията на списанието на адрес:

  •      гр. Бургас 8001, ул. „Сан Стефано” № 62
  •      Бургаски свободен университет
  •      списание „Юридически сборник”
  •      E – mail: vpetrova@bfu.bg

 

Начин на цитиране:
При цитиране в рамките на текста: фамилия на автора, година, страница. Например, (Игнатов, 2008: 56). При цитиране на две или повече публикации от един автор в рамките на една и съща година, към годината на публикуване се добавят буквени индекси. Например, (Игнатов, 2008 А : 56) и (Игнатов 2008 Б : 17) и т.н.

Библиография:
Според правописните правила на съвременния български книжовен език .
Ако в библиографската справка има източници на различна от латиницата азбука, те се транслитерират на латиница. При транслитерирането не се търси звуковият ефект съгласно правилата в английски, френски или друг език, а се заменят буквите по следния начин: 

А = А K = К Ф = F
Б = В Л = L X = Н
В = V М = М Ц = ТS
Г = G Н = N Ч = СН
Д = D О = О Ш = SН
Е = Е П = Р Щ = SНТ
Ж = ZH Р = R Ъ = U
3 = Z С = S Ь = Y
И = I Т = Т Ю = YU
Й = Y У = U Я = YА

напр. Georgiev, Boyan. Obshta klauza za obzhalvane na administrativnite aktove//Yuridicheski sbornik, 2012, tom XIX, str. 27-34.