Условия за публикуване

Приемат се само непубликувани статии (текстът да не е бил публикуван със сходна форма или съдържание другаде и да не се намира в процес на оценка или публикация от друго научно списание).

Моля попълнете тази кратка информация, която ще съпътства публикациите:

  • Име, фамилия;
  • Академична длъжност, научна степен;
  • Месторабота;
  • Области на научните интереси;
  • Най-значими публикации (монографии, учебници, студии, статии);
  • Контакти (електронен адрес).

Авторът следва да заплати по банков път такса за публикуване на материала в размер на 60 лв. Чуждестранните автори заплащат такса в размер на 60 евро. Съавторите заплащат 1/2 такса.

Преподаватели и докторанти от БСУ са освободени от такса.

Таксите следва да бъдат преведени по следната сметка:

  • Бургаски свободен университет
  • IBAN : BG50BUIN78551080025816
  • BIC : BUINBGSF
  • „Алианц Банк България” АД

В основанието за превода следва да се посочват:
- трите имена на автора;
- за сп. Юридически сборник

Таксата за публикуване в сп. „Юридически сборник” може да се плати в лева и с карта тук!!!

Авторът трябва да уточни за кого ще бъде предназначена фактурата – за институция (име на институцията, Булстат и МОЛ), или за частно лице  (трите имена и ЕГН).
 

Срок за изпращане на публикациите: 30 октомври на  ел. адрес:  lawjurnal@bfu.bg