Условия за публикуване

Приемат се само непубликувани статии (текстът да не е бил публикуван със сходна форма или съдържание другаде и да не се намира в процес на оценка или публикация от друго научно списание), което авторите удостоверяват с декларация при депозирането на статията в сп. „Юридически сборник”.
След получаване на положителна рецензия за изпратения материал авторът попълва формуляра, съдържащ кратка информация, която ще съпътства публикациите.

 

Кратка информация за автора (до 10 реда)

  • Име, фамилия
  • Академична длъжност, научна степен
  • Месторабота
  • Области на научните интереси
  • Най-значими публикации (монографии, учебници, студии, статии)
  • Контакти (електронен адрес)