Архив - Конференции

 

 • Международна научна конференция «Съвременни управленски практики VIII Целесъобразност и риск в бизнес проектите» - 2014 г.
 • Международен симпозиум по електрически апарати и технологии «СИЕЛА 2014» – 2014 г.
 • Научна конференция с международно участие “Знанието – традиции, иновации, перспективи” - 2013 г.
 • Научна конференция с международно участие на тема: “Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България” – 2013 г.
 • Международна конференция за жените и бизнеса от балканските страни - 2013 г.
 • Международна научна конференция "Съвременни управленски практики VII" - 2012 г.
 • Международен симпозиум по електрически апарати и технологии «СИЕЛА 2012» - 2012 г.
 • Заключителна международна конференция за представяне на резултатите от работата по международен проект AVATAR -„Иновативен подход към обучението във виртуалния свят” - 2011 г.
 • Научна конференция "Българското право - реформа на законодателството, реформа на съдебната система или реформа на образованието" - 2011 г.
 • Международна научна конференция „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения” - 2011 г.
 • Международна научна конференция "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза" - 2010 г.
 • Международен симпозиум по електрически апарати и технологии «СИЕЛА 2010» - 2010 г.
 • Научна конференция "Правни проблеми на изпълнението на наказанието "пробация" - 2009 г.
 • Конференция с международно участие "Съвременни управленски практики VІ" - 2009 г.
 • Научно-практическа конференция "Университет, практика, професия" по проект на ОП "Човешки ресурси" на тема "Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между БСУ и регионалните медии" - 2009 г.
 • Международна научна конференция "Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование" - 2008 г.
 • Конференция "Образование и хуманизъм" - 2008 г.
 • Международен симпозиум по електрически апарати и технологии «СИЕЛА 2008» - 2008 г.
 • Научна конференция с международно участие "Съвременни управленски практики V" - 2007 г.
 • Научна конференция «Предизвикателства и парадокси пред социалната работа в годината на "Равните възможности" - 2007 г.
 • Научна конференция «Съвременни технологии 07» - 2007 г.
 • Научна конференция с международно участие "Комуникативни стратегии в хуманитаристиката" - 2005 г.
 • Конференция "Противодействие на тероризма: проблеми, тенденции, методика на разследване" - 2005 г.
 • Международна научно-практическа конференция "Съвременни управленски практики IV" - 2005 г.
 • Конференция на тема: "Инфраструктура и сигурност – военнотехнически и икономически измерения" – 2005 г.
 • Научна конференция «Университетското образование по социална работа в България в контекста на европейските стандарти» - 2005 г.
 • Научна конференция «Съвременни технологии 06» - 2006 г.
 • Международна научна конференция "Присъединяването на България към ЕС - предизвикателства, проблеми, перспективи" - 2006 г.
 • Национална конференция «Съвременни управленски практики III» - 2005 г.
 • Научна конференция "Конкурентоспособност и европейска интеграция" – 2005 г.
 • Национална конференция «Съвременни управленски практики II» - 2004 г.
 • Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" – 2004 г.
 • Годишна научна конференция "Трансгранично сътрудничество" - 2003г.
 • Национална конференция по Управленски практики "Съвременни подходи при управлението на икономически структури" – 2003 г.
 • Международна конференция "Маркетингът в ерата на глобализацията- концепции, тенденции" – 2003 г.
 • Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност – 2003 г.
 • Научна конференция «Съвременни технологии 03» - 2003 г.
 • Национална конференция по проблемите на въвеждане на гражданското образование в университетските програми съвместно с университета в Айова, САЩ – 2001 г.
 • Заключителна конференция по проект ТЕМПУС 14459-99 "Въвеждане на алтернативни мерки за третиране на лишените от свобода" – 2001 г.
 • Конференция с международно участие "Подготовка на публичната администрация за европейска интеграция: Ролята на обучението по право" – 2001 г.
 • Юбилейна международна научна конференция «Университетът през третото хилядолетие» - 2001 г.
 • Научна конференция "Предизвикателствата на ХХІ-ви век пред правната наука" – 2000 г.
 • Годишна конференция по проект ТЕМПУС 14459-99 «Въвеждане на алтернативни мерки за третиране на лишените от свобода» - 2000 г.
 • "Творчеството на Петя Дубарова в и извън социалната определеност. Перспективи на литературнокритическата интерпретация" – 2000 г.
 • Международна конференция под егидата на ЮНЕСКО "Диалогът между религиите и разбирателството на Балканите" – 2000 г.
 • Международна конференция по проблемите на университетското образование по гражданско образование - съвместно с университета в Айова, САЩ – 2000 г.