Годишна научна сесия за НИД на БСУ


На 24.11.2016 г. от 14.00 часа в зала 207 ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2016 г.
Ще бъдат представени проектите, по които БСУ е бил бенефициент по програмите Еразъм+, Еразъм Мундус, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ и ОП“РЧР 2014-2020“, както и изпълнените вътрешноуниверситетски проекти.
Акцент ще бъде представянето на възможностите за кандидатстване през 2017 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, ОП“РЧР 2014-2020“, ОП“ИК 2014-2020“, Програма „Еразъм+“ и др.
Ще бъде представена изложба с публикациите по проектите - монографии, учебници, студии, статии.