Годишна научна сесия за НИД на БСУ за 2019 г.

На 19.11.2019 г. от 14.00 часа в зала 207 ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2019 г.

Ще бъдат представени проектите, по които БСУ е бил бенефициент по програмите Еразъм+, “Балкани Средиземноморие” по ИНТЕРРЕГ IV, билатерални програми ,както и изпълнените вътрешноуниверситетски проекти.

Акцент ще бъде представянето на възможностите за кандидатстване през 2020 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, ОП“РЧР 2014-2020“, ОП“ИК 2014-2020“, Програма „Еразъм+“ и др.

Ще бъде представена изложба с публикациите по проектите - монографии, учебници, студии, статии.