Научна конференция с международно участие на тема „Право и сигурност”

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет,  Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Варненският свободен университет (ВСУ) и Съюзът на юристите в България организират научна конференция с международно участие на тема „Право и сигурност”, която ще се проведе в периода 7-8 октомври 2022 г. В рамките на конференцията ще бъдат обособени четири панела:

  1. Здравна сигурност;
  2. Сигурност и политика на Европейския съюз;
  3. Гражданскоправни, административни и наказателноправни аспекти на сигурността;
  4. Социално-икономически аспекти на сигурността.

Работните езици на конференцията ще бъдат български, руски и английски.

Конференцията ще се проведе в хибридна форма, като участниците могат да представят докладите си в зала или онлайн. 

Организационен комитет:

Проф. д-р Милен Балтов
Проф. д.н. Ирена Петева
Проф. д-р  Петър Христов
Проф. д.н. Георги Колев
Проф. д.н. Стоян Денчев
Проф. д.н. Мария Нейкова
Проф. д.н. Гошо Петков
Проф. д-р Евгени Манев
Проф. д-р Христо Христов
Доц. д-р Славка Димитрова
Доц. д-р Доника Диманова
Доц. д-р Станислава Минева

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Важни срокове:

  • Регистрация за участие и анотация – 1 септември 2022 г.
  • Заплащане на такса (при ранно записване) – 15 септември 2022 г.
  • Заплащане на такса –  до 7 октомври 2022 г.
  • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 17 октомври 2022 г.

Регистрация:

Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма ТУК!. При участие с доклад въвеждането на анотация на английски език е задължително изискване за успешна регистрация. Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи. Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията, на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес.

Всички доклади следва да бъдат представени в Word формат, Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват на български и на английски език наименованието на доклада с главни букви, авторът(ите), институцията и адрес на ел. поща.

Изпращането на докладите и въпроси свързани с Конференцията следва да се отправят на lawconf@bfu.bg .

Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

Такси за правоучастие:

Таксата правоучастие е в размер на 90 лв., а при ранна регистрация – до 15 септември 2022 г.– 70 лв., преведени по сметка на БСУ: IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.