Уебинар Годишна научна сесия за НИД на БСУ

На 24.11.2020 г. от 13.00 часа в екипа на МС Тимс  ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2020 г.

Ще бъдат представени проектите, по които БСУ е бил бенефициент по програмите Еразъм+, на Фонд „Научни изследвания“, билатерални програми, както и изпълнените вътрешноуниверситетски проекти.

Акцент ще бъде представянето на възможностите за кандидатстване през 2021 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, ОП“РЧР 2014-2020“, ОП“ИК 2014-2020“, Програма „Еразъм+“ и др.

Ще бъдат представени и публикациите по проектите - монографии, учебници, студии, статии.