Академичният съвет избра зам.-ректори и декани в БСУ

На заседание от 12 февруари 2010 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ .

За зам.-ректор по научноизследователската дейност и международно сътрудничество беше избрана проф. дпн Галя Христозова, а за зам.-ректор по учебната дейност – доц. д-р Милен Балтов.

Съгласно Правилника за дейността на Бургаския свободен университет бяха избрани и деканите на центрове.

За декан на Центъра по икономически и управленски науки беше избран проф. д-р Петко Чобанов, за декан на Центъра по юридически науки – доц. д-р Момяна Гунева, за декан на Центъра по хуманитарни науки – доц. д-р Евелина Динева и за декан на Центъра по информатика, технически и природни науки – проф. д-р Димитър Юдов.

Избрани бяха и съставите на учебно-научните съвети на центровете. В момента продължават изборните процедури за състави на програмните съвети към центровете.